آیا آب بیش از حد ارزیابی شده است؟ : تغذیه


من دائماً می شنوم “آب بیشتر بنوش آب بیشتر بنوش”. من فقط وقتی تشنه هستم می نوشم ، اما مدام به من می گویند که باید بیشتر بنوشم.

اگر این درست است ، دلیل علمی این که چرا نمی توانم در زمان تشنگی فقط مشروب بخورم چیست ، و چه نکاتی باید به شما یادآوری شود که همیشه نوشیدنی بخورید؟

دیدگاهتان را بنویسید