آیا خاطرات غذایی به افزایش عادات غذایی سالم کمک می کند؟ : تغذیه


من متعجب بودم که مردم در مورد نگه داشتن یک دفتر خاطرات غذایی و پیگیری آنچه شما یک روز می خورید به طور کاملاً خنثی فکر می کنند. بدون احتساب کالری ، بلکه فقط به معنای واقعی کلمه ذکر کنید که روزانه چه وعده ها / میان وعده هایی می خورید. شخصی که من می شناسم ادعا می کند با این کار وزن خود را کاهش داده است (و کنترل عادات بد غذایی خود را به دست آورده است) ، بنابراین من تعجب می کردم که مردم در مورد آن چه می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید