آیا منابع گیاهی امگا 3 باید با چربی برای جذب بهتر مصرف شوند؟ : تغذیه


آیا با منابع گیاهی مانند تخم کتان یا چیا (آسیاب شده) آیا استفاده از امگا 3 و جذب آن با غذای چرب کمک می کند ، یا بدن همان مقدار را جذب می کند حتی اگر آن را با منبع چربی نخورید؟ من می دانم که ترجیحاً با روغن ماهی آن را بعد از وعده غذایی چرب مصرف کنید تا از جذب مناسب اطمینان حاصل کنید.

من آگاه هستم که تبدیل از ALA به EPA و DHA در مقایسه با روغن ماهی چندان مطلوب نیست.

دیدگاهتان را بنویسید