آیا کسی می تواند با نوشیدنی های غذایی مانند Safe بدون غذای جامد زنده بماند و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن خود را تامین کند؟ آیا سطح ویتامین آنها در محدوده طبیعی باقی می ماند؟ آیا ایمن (یا چیزی بسیار مشابه) همان است که به بیماران مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان می دهند؟ : تغذیه


آیا کسی می تواند با نوشیدنی های غذایی مانند Safe بدون غذای جامد زنده بماند و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن خود را تامین کند؟ آیا سطح ویتامین آنها در محدوده طبیعی باقی می ماند؟ آیا ایمن (یا چیزی بسیار مشابه) همان است که به بیماران مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان می دهند؟

دیدگاهتان را بنویسید