به من اطلاعات تغذیه ای درباره حباب های برنج نارگیل و فرهای میوه بدهید: تغذیه


اگر “به من اطلاعات بده” منفی است ، متأسفم ، اما وقتی اطلاعاتی در مورد ستاره های سلامت اینجا در استرالیا 2،2 و 3 داشتم ، می خواهم اطلاعاتی در مورد میزان سالم و مغذی بودن آنها با یکدیگر داشته باشم ، آیا مردم تفاوت های این محصولات را با من در میان می گذارند؟

-بسیار قدردانی

دیدگاهتان را بنویسید