جو دوسر پخته شده گزینه جایگزینی مواد: تغذیه


من اغلب موزهایی را می بینم که در دستور غذا با جو دوسر پخته شده استفاده می شود و می پرسیدم آیا میوه ها یا چیزهای دیگری وجود دارد که بتوانم آن را در دستور غذا جایگزین کنم؟ من موز را دوست ندارم ، اما هرگز نمی توانم دستور تهیه جو دوسر پخته بدون موز را در آن ببینم. اگر جایگزین شناخته شده ای وجود ندارد ، آیا طعم موز در دستور غذا با جو دوسر پخته بسیار مشهود است؟ اگر سایر مواد بر طعم آن غلبه می کنند ، این برای من مشکلی نیست ، اما من فقط می پرسیدم آیا کسی پیشنهادی دارد! با تشکر!

دیدگاهتان را بنویسید