رژیم غذایی فرضی فرعی مسائل مربوط به تغییر شیوه زندگی: تغذیه


اگر کسی ناخودآگاه هفته ها یا حتی چند روز از حمله قلبی به دلیل رژیم غذایی ناسالم و شیوه زندگی گفت ، بسیار فرضی است ،

آیا می توان با رژیم غذایی شدید و تغییر شیوه زندگی ، حمله قلبی را نادیده گرفت؟

یا فکر می کنید نقطه ای وجود دارد که مهم نیست چقدر خوب تغییر می کنید و به رژیم غذایی / شیوه زندگی سالم پایبند هستید که حمله قلبی اجتناب ناپذیر است؟

دیدگاهتان را بنویسید