چرا فیبر به عنوان کربوهیدرات و محتوای کالری محسوب می شود؟ آیا واقعا به شما انرژی می دهد؟ : تغذیه


من از زمانی که وزنم را در زمان قرنطینه اضافه کردم سعی کردم چند کیلو وزن کم کنم و به همین دلیل کالری شماری کردم. فیبر به عنوان یک کربوهیدرات روزانه محسوب می شود ، اما آیا تأثیر کاملاً متفاوتی با کربوهیدرات ها ندارد؟ آیا در درجه اول تغذیه باکتری های روده نیست؟ و اگر دوباره به جذب کالری در جاهای دیگر کمک می کند ، پس چرا در هر وعده 4 کالری محاسبه می شود. گرم به عنوان کربوهیدرات؟

من آنقدر نگران محاسبات اشتباه نیستم ، زیرا واقعاً کنجکاو هستم. از هر دیدگاهی استقبال می نماییم!

دیدگاهتان را بنویسید