چرا کتو چهره من را تغییر می دهد. نرم تر و سفیدتر جلوه دهید؟ : تغذیه


از کتو حمایت نکنید. در حقیقت ، این تغییر می تواند اتفاق بیفتد زیرا من از خوردن تمام غذاهای ناخواسته ای که معمولاً روزانه می خوردم ، دست می کشم. و می دانید که لیست غذاهای بی ارزش یک لیست بزرگ است. شاید دلیلش همین باشد

من 2 سال پیش 1.5 ماه کتو درست کردم. یادم می آید صورتم خیلی شیرین شد. خیلی نرم. انگار من پسر کوچک شیرینی هستم. من به خودی خود آن را دوست نداشتم. اما مهم نیست که این یک نشانگر سلامتی باشد

دیدگاهتان را بنویسید