چگونه شخصاً RDA را برای مهمترین ویتامین ها و مواد معدنی مورد استفاده قرار می دهید؟ : تغذیه


به نظر می رسد که هر روز 100 hit به خصوص برای ویتامین ها و مواد معدنی خاص به موفقیت برسیم. چگونه مطمئن می شوید که به مقادیر مورد نظر برسید؟ آیا دستور العمل خاصی از نظر مواد مغذی مانند اسموتی که روزانه می خورید تهیه می کنید؟ آیا چیزی را مکمل می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید