کجا می توانم نرخ جذب برای هر الکترولیت را پیدا کنم؟ : تغذیه


بدن انسان چقدر سدیم ، منیزیم یا پتاسیم را می تواند در یک ساعت جذب کند؟ با معنی جذب “این مورد به جای استفاده از توالت در بدن مورد استفاده بدن قرار می گیرد”.

گوگل را جستجو کردم و در مجلات دانشگاهی جستجو کردم اما چیزی پیدا نکردم.

دیدگاهتان را بنویسید