کلسیم که به طور طبیعی در غذاهایی مانند کلم بروکلی وجود دارد – آیا این مورد به مکمل خاصی مانند کربنات ، سیترات وابسته است؟ : تغذیه


در جستجوهای ابتدایی من برای یافتن این پاسخ ، من نمی توانم ببینم که تفاوت کلسیم موجود در غذاهایی مانند کلم بروکلی با مکمل های کلسیم مانند کربنات کلسیم یا سیترات کلسیم چقدر متفاوت است. من بیشتر به این علاقه دارم که آیا بدن به طور نسبی بهتر از طریق غذا جذب بدن می شود و آیا مزایای خنثی سازی اسید به شکل طبیعی اتفاق می افتد ، مانند کربنات کلسیم (به عنوان مثال اینچ).

متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید