حضور نیروهای حزب الله لبنان در اوکراین تکذیب شده است
دبیرکل حزب الله لبنان شنیده ها حضور نیروهای حزب الله در اوکراین را تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: هیچکس اجتناب کرده اند حزب الله نیست، هیچ عالی اجتناب کرده اند سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران به این میدان نبرد هر دو هیچ میدان درگیری عکس نرفته اند.

دیدگاهتان را بنویسید