نظر تفاهم مشترک بین صفحه بحث های ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادایی برای رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت


در فینال دوشنبه سال ۱۴۰۰ مصادف همراه خود ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ مونتاژ ای همراه خود هیئت مدیره صفحه بحث مدیریت بازرگانی ایران در محل جدید محل کار صفحه بحث تشکیل شد.

آیه ابدی- در فینال دوشنبه سال ۱۴۰۰ مصادف همراه خود ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ مونتاژ ای همراه خود هیئت مدیره صفحه بحث مدیریت بازرگانی ایران در محل جدید محل کار صفحه بحث تشکیل شد.

{در این} نشست همراه خود حضور مدیران این ۲ صفحه بحث تفاهم نامه همکاری بین صفحه بحث های تجاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا به امضا رسید.

این تفاهم نامه همراه خود هدف تبادل داده ها، تحمیل پیوندهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل خرید و فروش آموزشی همراه خود یکدیگر به صورت مستمر / برگزاری کنفرانس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه های مشترک در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری / همکاری در ۵ بخش آموزشی، انتشاراتی، تحقیقات تجاری، توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شناخته شده به عنوان ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد قابلیت های تجاری، تجاری، بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری مشترک.

در مراسم امضاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل اسامی، عنوان دکتر محمد هادی عسگری رئیس صفحه بحث مدیریت بازرگانی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیئت مدیره اجتناب کرده اند جمله سرکار خانم مهندس تدین خواه vp هیئت مدیره/ دکتر. هیئت مدیره / دکتر علی رضا دادچی بازرس ارشد صفحه بحث / دکتر محمدرضا انبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث همراه خود حضور اسماعیل غلام سرپرست روابط کلی صفحه بحث مدیریت بازرگانی ایران، پروفسور اکبر مانوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا اسدالله به تصویر اجتناب کرده اند صفحه بحث بازرگانی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا.

اجباری به اشاره کردن است آقای اسدالهی همراه خود سرپرست صفحه بحث دوستی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا جناب آقای مالپوب، سرپرست وسط آموزش برتر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا ICAD جناب آقای فقیهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس صفحه بحث دوستی کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کردند. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای توافق بازرگانی پروفسور مانوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکراتی برای همکاری متقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقابل به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید