بازنشستگانی کدام ممکن است حقوق اسفند ماه را اکتسابی کردند چه کسانی هستند؟ (۲۸ مارس ۱۴۰۰)
صنوبر حقوق اسفند ماه بازنشستگانی کدام ممکن است به همان اندازه سقف ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ هزار تومان به صورت درست اکتسابی می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید