ستاره ای در منقل / شهیدی کدام ممکن است در آستانه عاشورای حسینی به همرزمانش اتصال


گروه حفاظت اجتماعی: پرس: نبرد تحمیلی علیه ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به اصل صدام علیه ایران تحریک کردن شد. صدام کدام ممکن است معتقد بود خرمشهر، آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اهواز را به سادگی تصرف می تدریجی، حمله بزرگی را در جنوب ملت تحریک کردن کرد، با این حال همراه خود حفاظت مناسب اجتناب کرده اند مردمان در اوایل نبرد، نتوانست به هدف شخصی دست یابد. سپس نظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیروی انتظامی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج برای ترتیب دفاعی ملت به قاب اعزام شدند.

در حفاظت مقدس، نیروی انتظامی اجتناب کرده اند سه لشکر (نیروی انتظامی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی) تشکیل شده بود کدام ممکن است هر عالی وظایف به صورت جداگانه ای داشتند.

اجتناب کرده اند جمله یگان هایی کدام ممکن است در دوران حفاظت مقدس جدا از نبرد همراه خود دشمن بعثی در عقبه در زمان نبرد، ایمنی اجتناب کرده اند خانوار سربازان را بر عهده داشتند، نیروی انتظامی (ژاندارمری، شهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته انقلاب اسلامی) بود.

ستاره ای در آتش / شهیدی که در آستانه عاشورای حسینی به همرزمانش پیوست

ژاندارمری در هشت سال حفاظت مقدس جدا از ایمنی اجتناب کرده اند شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزهای ملت در جاده مقدم جبهه حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گرد و غبار ایران حفاظت می کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون ژاندارمری در اوایل نبرد پاسخگویی ایمنی اجتناب کرده اند مرزها را بر عهده داشت، اولین شهدای نبرد تحمیلی به رژیم را فراهم آورد، اولین گلوله به ایران اجتناب کرده اند سبدها ژاندارمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین گلوله شلیک شد. او مورد اصابت گلوله نیروهای ژاندارمری شلیک شده توسط ایران به سوی دشمن قرار گرفت.

اجتناب کرده اند جمله این شهدا «پرویز لوسیون پور» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه نظر محمدرضا کرموز جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کدام ممکن است به خبرگزاری حفاظت مقدس عرضه داده شده است را می خوانید:

ستاره ای در آتش / شهیدی که در آستانه عاشورای حسینی به همرزمانش پیوست

به رویداد اولین سالگرد مبایعه نامه «پرویز کرمپور» (شهید سرافراز لشکر ۱۴۰۰) بخشهایی اجتناب کرده اند دل نوشته هایی را کدام ممکن است در روزهای تلخ سوگواری آن شهید نوشتم به احترام او تقدیم می کنم. ایستادگی بالا

وقتی به مصاحبه همراه خود او در نظر گرفته شده می کنید، اگر اجتناب کرده اند او بپرسید «خودت مرا راه اندازی شد کن» قابل دستیابی است بگوید:

پرویز لوسیون پور هستم اجتناب کرده اند اسب های جان برکفان نژاده در روز دوم ماه اول سال ۱۳۶۴ شمسی، در خانوار های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی، جز ۳۰ قرآن کریم را در دل دارم. امیرعلی ده ساله، حلما ۴ ساله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را به خاطر نعمتش شکر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ایفای موقعیت در ایمنی این سرزمین خوشحال از می کنم.

ستاره ای در آتش / شهیدی که در آستانه عاشورای حسینی به همرزمانش پیوست

شاید جور عکس اجتناب کرده اند خودش حرف می زد…; {نمی دانم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه نخواهم دانست. او تولید دیگری {در میان} ما نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خیل شهدای بازمانده می پیوندد. افرادی که ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید را برای ایمنی این سرزمین کهن دلفریب کردند. «سازمانی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ایثار» کلیدواژه مسکن پرافتخارشان است، به این انجمن مجالی برای در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبه درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان ندارند. همه عامل صداقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار است.

«پرویز کرمپور» ستاره ای در بین قهرمانان پرشمار این ملت است. او خودسوزی – خطر ۶۰ نسبت سوختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی هفته درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن را در ششمین روز اجتناب کرده اند ششمین ماه سال ۱۳۹۹ تحمل کرد. در ساعت شب تاسوعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشورای حسینی، ولیّ سیدالشهدا(ع) را برپا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دیدار معشوقش شتافت. تعدادی از روز پیش مشابه با هر سال ابتکاری برای تخریب کلانتری ۱۲۴ گلهک تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری مراسم ترحیم حسینی…

ستاره ای در آتش / شهیدی که در آستانه عاشورای حسینی به همرزمانش پیوست

به معنای واقعی کلمه هستند این مقام را در بالاترین مرتبه «خودسوزی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر فراز ارتفاع رفیع «ایثار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون دوم‌ای در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه برای نجات عکس آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل انداختند؟ چرا در قرآن کریم کلمات شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید ۵۵ بار تکرار شده است؟ چرا خداوند سبحان تصدیق فرمود: «لَا تَقْلُوا مِنْ مُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْتُهُمْ فِی الْمُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْتِهُمْ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ لا تَقْلُوا أَنْ مُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْتَهُمْ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ أَحْجَنُونَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَالْعَرْبُهُمْ…» را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنان وعده «اجر عظیم» داده است؟ در حالی کدام ممکن است این سؤالات در ذهنم است، یاد جملات موقعیت آفرینی مزار «شهید محمدمهدی لطفی نیاسر» می افتم: «مبایعه نامه خوب ارزش دارد، ۹ بهانه.. مبایعه نامه پاداش کسانی است کدام ممکن است هستند. همه وقت. «در برابر این این جهاد عظیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرف آخر} اینجا است کدام ممکن است شهید پرویز کرمپور اولین شهید این خیابان بی تجربه نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال هم نخواهد بود. باب ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه در کشوری کدام ممکن است پرچمدار استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت روی زمین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول شهید آوینی: را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} «فاجعه» جان مفید به در برد، اصلاً بسته نیست. کدام ممکن است اجتناب کرده اند سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی دفاع کردن کردند، محافظت ایمنی ابدی جمهوری اسلامی ایران را راهبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف برتر شخصی می دانند. شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزمندگانی کدام ممکن است در سر «امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم» جان مفید به در بردند، مهر تأییدی بر این سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشداری برای کسانی هستند کدام ممکن است ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرارت را در اصل کار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ایران را بر هم زنند. پلیس جمهوری اسلامی ایران {در این} راستا اجتناب کرده اند هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه را ۹ “بالا” اما علاوه بر این سیگنال عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت الهی خواهد دانست.

انتهای پیام/۲۴۱


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید