سهمیه بنزین نوروزی امسال تیز کردن نمی شود


کارت سوخت بنزین 600*400 - سهمیه بنزین نوروزی امسال پرداخت نمی شود

به گزارش تسنیم، کرامت معاون کرمی ذکر شد: افراد {در این} ایام می توانند اجتناب کرده اند ذخیره بنزین در مقوا گاز شخصی استفاده کنند.

وی همراه خود خاص اینکه همراه خود وجود اینکه ذخایر باقی مانده در مقوا گاز پس اجتناب کرده اند ۶ ماه قابل درو کردن نیست، اضافه کرد: در صورتی کدام ممکن است خوردن کننده ۹ ماه اجتناب کرده اند سهمیه بنزین استفاده نکند، بنزین ذخیره شده است تولید دیگری قابل درو کردن نیست.

مدیرعامل چاپ شده فرآورده های نفتی یکپارچه داد: افراد می توانند اجتناب کرده اند ذخایر مقوا گاز شخصی استفاده کنند از سهمیه بنزین نوروزی کنار اجتناب کرده اند سهمیه ماهانه داده نمی شود.

ویس کرمی کسب اطلاعات در مورد درجه خوش بینانه خوردن بنزین ذکر شد: در جاری حاضر ساخت نسبت به خوردن خوش بینانه است با این حال اگر الگو خوردن بنزین صعودی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیتی نداشته باشد قابل انجام است درجه آن عقب کشیدن باشد.

مدیرعامل چاپ شده فرآورده های نفتی ذکر شد: معمولی ساخت روزانه ۱۰۳ میلیون لیتر در جاری حاضر است.

دیدگاهتان را بنویسید