نفسی کشیدم!همراه خود ایجاد کرونا، نرخ نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند آلودگی هوا ظاهراً به محیط تحت فشار قرار گرفت است. اگر به داده های آماری نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند آلودگی هوا در ملت در تعدادی از سال قبلی نگاهی بیندازیم، به آماری فوق العاده گروتسک تر اجتناب کرده اند نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند کرونا در ۲ سال قبلی می رسیم.

دیدگاهتان را بنویسید