بدست آوردن به ۷ هدف بی نظیر در همکاری سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران خودرو همراه خود کانون اصلی بر مدیریت قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف


محمدعلی تیموری; مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون رئیس هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا همراه خود ردیابی به حضور مدیرعامل ایران خودرو در سایپا اظهار داشت: این نشست مشترک همراه خود هدف توسعه همکاری ها، افزایش زنجیره تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش صادرات به کشورهای همسایه برگزار شد. اجتناب کرده اند قابلیت های حال بیشترین استفاده را ببرید.

وی همراه خود تاکید بر اینکه همکاری مشترک ۲ تجمیع کننده خودرو پس اجتناب کرده اند سال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای مصوبات هشت گانه ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد های وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش تحریک کردن تبدیل می شود، اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به زیرساخت های تولیدی صحیح برای سایپا کدام ممکن است یکی است. مجموعه ای اجتناب کرده اند نمایندگی هایی کدام ممکن است باید سایپا را به ساخت مشترک مالی اختصاص می دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مقرر شد تمامی موقعیت یابی های مستقر در خارج اجتناب کرده اند ملت همراه خود مشارکت ۲ خودروساز به ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت شخصی شکسته نشده دهند.

تیموری افزود: وسط تحقیقات سایپا بهترین وسط تحقیقاتی خاورمیانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} برخورداری اجتناب کرده اند زیرساخت های ناخوشایند افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این داده ها فنی فوق العاده خوشایند، هماهنگی شده است کدام ممکن است ایران خودرو فرصتی داشته باشد اجتناب کرده اند توانمندی های این مجموعه استفاده تنبل.

وی همراه خود خاص اینکه اینها راهکارهای راهبردی است کدام ممکن است ۲ خودروساز برای سال بلند مدت دنبال خواهند کرد، تاکید کرد: همراه خود همکاری مشترک می توانیم صنعت خودرو را بیش اجتناب کرده اند پیش بهبود دهیم، محصولاتی باکیفیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن ساخت کنیم، قیمت ها را کاهش دهیم، خودرو را دیر یا زود به مردمان عرضه دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات را افزایش دهیم. . حضور پررنگی در بازارهای کشورهای هدف حاصل شده است.

مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نائب رئیس هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت: طبق مذاکرات اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاهم همراه خود گروه ایران خودرو، سریع امکان بهره مندی اجتناب کرده اند قوای محرکه ایران خودرو فراهم تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهین سایپا برای تجهیز این محصول اقدام خواهد کرد. ساخت کردن.

وی کسب اطلاعات در مورد سود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی مشترک تعیین کنید گرفته شکسته نشده داد: علاوه بر این جلوگیری اجتناب کرده اند های غیراقتصادی اجتناب کرده اند طریق این همکاری دوجانبه، مدیریت قیمت های ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تخفیف تمام شده خودرو مهمترین دستاوردی است کدام ممکن است به کف دست می آید. {در این} همکاری مشترک

مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون رئیس هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا در خصوص سایر توافقات {انجام شده} به احتمال ساخت محصولات سایپا در موقعیت یابی ساخت ایران خودرو آذربایجان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: مقامات از ما جستجو در افزایش صادرات به کشورهای همسایه است. به همین دلیل می توان این امر در اجرای گزینه ها هشت گانه رئیس جمهور احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور دسترس در بازار کشورهای همسایه فوق العاده کارآمد است.

وی افزود: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند موقعیت یابی های ساخت خودرو ایرانی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند قبلی پرانرژی احتمالاً خواهد بود، موقعیت یابی ساخت سایپا در سوریه است. این همکاری علاوه بر این همراه خود هدف کاهش قیمت های ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور حضور دسترس در بازار سوریه انجام تبدیل می شود.

تیموری همراه خود تاکید بر اینکه ارمنستان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند بازارها محسوب تبدیل می شود تصریح کرد: در راستای بهبود صادرات محصولات گروه خودروسازی سایپا به کشورهای همسایه، صادرات به ارمنستان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند بخشی اجتناب کرده اند چشم اندازها ایران خودرو انجام تبدیل می شود.

وی همراه خود خاص اینکه همکاری ۲ خودروساز غول پیکر ملت مزیت بیشتری را برای اقتصاد سراسری به در کنار می تواند داشته باشد، اظهار داشت: امتحان شده تبدیل می شود همکاری ها در قالب های مذکور بهبود یابد.

اجباری به اشاره کردن است؛ اقدامات مشترک مذکور در سال ۱۴۰۱ همراه خود هماهنگی پیگیری احتمالاً خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید