محله ساخته نمی شود بجز خودمان را بسازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را اصلاح دهیم


نوروز.  8/ خواهر شهید ابراهیم هادی: ابراهیم در اعتقاداتش کسی را مجبور نکرد/ شهید ابراهیم هادی: تا زمانی که خودمان را نسازیم و تغییر نکنیم، جامعه ساخته نمی شود.به گزارش خبرنگار حماسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد حفاظت پرس ، شهید «ابراهیم هادی» در اول اردیبهشت ۱۳۳۶ در محله شهید آیت الله السعیدی حوالی میدان خراسان دیده به جهان گشود. فاصله ابتدایی را در دانشگاه طالقانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی را در مدارس ابوریحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریم خان زند گذراند.

در سال ۱۳۵۵ دیپلم ادبیات گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سالهای آخر دبیرستان نیز آموزش فوق این سیستم را تحریک کردن کرد. نمایندگی در کمیته کودکان وحدت اسلامی، همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق آن نزد اساتیدی چون «محمدتقی جعفری» تأثیر بسزایی در انبساط شخصیتی ایشان داشت.

او همزمان همراه خود تحصیل علم دسترس در بازار تهران کار می کرد. پس اجتناب کرده اند انقلاب به گروه تربیت جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش منتقل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن نقطه شناخته شده به عنوان معلمی فداکار به تربیت فرزندان این قلمرو مشغول بود. او مردی ورزشکار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش شخصی را همراه خود بازی باستانی تحریک کردن کرد. او در والیبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی بی همتا بود. او به هیچ وجه در هیچ زمینه ای مختصر نیامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردانه ایستاد.

مردانگی او را می توان در جهان نبرد در ارتفاعات تفریحی، دراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان غرب به همان اندازه دشت های فروزان جنوب دید. در عملیات اولین فلفجر به در کنار پسران تیپ «کمیل» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «حنظله» در کانال فکه به مدت ۵ روز از دوام کردند، با این حال تسلیم نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن در ۲۲ بهمن ۱۳۶۱ پس اجتناب کرده اند بازگرداندن کودک های باقی مانده، خیر. یکی دیده شد برای او. همه وقت اجتناب کرده اند خدا درخواست شده است شده کدام ممکن است نامی برده نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید «هادی» سال ها در فکه گمنام را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریبه ماند.

زهرا هادی خواهر شهید «ابراهیم هادی» در ذکر شد وگویی کسب اطلاعات در مورد برادرش ذکر شد:

{همه ما} باید در یک واحد مسیر حرکت کنیم

همه شهدای ما پیام شهدا اینجا است کدام ممکن است همه باید در یک واحد مسیر حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسیری روشن باشیم به همان اندازه مقاوم باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام شخصی را آرم دهیم.

سعی کنیم در هر میدانی کدام ممکن است هستیم انقلابی بمانیم به همان اندازه مقاومتی کدام ممکن است حاج قاسم برای یکپارچه راه انقلاب سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت حاج قاسم دنیا را تکان داد یکپارچه دهیم. ما باید به سمتی برویم کدام ممکن است حاج قاسم ایمن بود.

شخصی ابراهیم اجتناب کرده اند ما می خواست کدام ممکن است همه همراه خود هم همکاری کنیم به همان اندازه همراه خود هم در هر زمینه ای کدام ممکن است شخصی را کشف می کنیم، صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردانه برای رضای خدا کاری انجام دهیم. حالا چه بازی چه معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بسیجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

بیشتر است این این سیستم ها ۹ تنها سالیانه باشد، اما علاوه بر این در کتاب ها هم اشاره کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان این شهدا را فرزندان این فناوری کدام ممکن است فرزندان قدم دوم انقلاب هستند، رئوس مطالب کنند.

ابراهیم طوری رفتار کرد کدام ممکن است انسان به خطا شخصی پی برد

برادرم {هیچ کس} را مجبور نکرد کدام ممکن است به این سیستم هایش ایمان بیاورد، اما علاوه بر این طوری آموزش داد کدام ممکن است شخصی را آگاه تدریجی کدام ممکن است اگر خطا تدریجی، مسیر مناسب را خواهد سر خورد.

چراغ راهنمایی شهدا نباید همه وقت خاموش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن باشد. امام خمینی رضی الله عنه می فرماید: «خانوار شهدا توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ مردمان هستند.» مانع او نشوید.

محتوای متنی وصیت نامه شهید «ابراهیم هادی» به رئوس مطالب زیر است:

«خدایا، خدای من می خواهم، ترجیح من می خواهم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام کار من می خواهم!

{نمی دانم} در مخالفت با عظمت باید را چگونه پاداش کنم، با این حال فوق العاده می دانم کدام ممکن است آن کدام ممکن است باید را می محبوبیت عاشقت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن کدام ممکن است عاشق باید شد همه عامل را می شست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی باید می شتابد. من می خواهم آن را به خوبی در خودم بافت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را بافت می کنم.

خدایا عشق انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کبیر انقلاب در وجودم چنان می سوزد کدام ممکن است اگر پاره پاره می شدم هر دو خرس شدیدترین شکنجه ها قرار می بدست آوردم او را تنها نمی گذاشتم.

من می خواهم شناخته شده به عنوان عضوی اجتناب کرده اند امت اسلامی به همه امت به طور قابل توجهی مسئولین هشدار می دهم کدام ممکن است همه وقت در مسیر درست حرکت کنید اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشی ممکن است را اجتناب کرده اند هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر شخصی منحرف نکند.

تولید دیگری اینکه نیت شخصی را در اعمالتان پاک کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمالتان را اجتناب کرده اند شرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کینه پاک کنید به همان اندازه ثواب بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانید آنطور کدام ممکن است خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام می خواهند به وظایف شخصی حرکت کنید. به هیچ وجه {فراموش نکنید} کدام ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است شخصی را نسازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نکنیم، محله ساخته نخواهد شد.

تأمین

کتاب صلح بر ابراهیم. جلد اول

انتهای پیام/ ۱۱۸


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید