نوک قرن های پر شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن قرنی پر اجتناب کرده اند امید


پایان قرن های پر شور و حماسه و آغاز قرنی پر از امیدگروه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای رزمی – علی عبدالصمدی. منصفانه قرن شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی تحویل داد. قرنی پر اجتناب کرده اند حوادث شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلخ تاریخی. اجتناب کرده اند شعله های مبارزه جهانی اول به همان اندازه کشورمان به همان اندازه روی کار برخورد حکومت پهلوی، ایجاد اولین ایستگاه رادیویی، افتتاح راه آهن سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل اختراع حجاب توسط رضاشاه به همان اندازه دخالت نامطلوب ملت در مبارزه جهانی دوم، سراسری شدن صنعت نفت، تلویزیون، انقلاب سفید شاه، مخالفت همراه خود امام خمینی، جشن های ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد ساله شاهنشاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی انقلاب اسلامی، همه در چهاردهم {اتفاق افتاد}. قرن هجری قمری

یقینا مهمترین اتفاق این قرن پیروزی انقلاب اسلامی بود. دوران هشت ساله ای کدام ممکن است حفاظت مقدس در آن سربلند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات سازی پس اجتناب کرده اند آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط آموزشی ملت به طور قابل توجهی در بخش های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته ای اجتناب کرده اند مهمترین اتفاقاتی بود کدام ممکن است کشورمان شاهد آن بود. . در دهه های بعدی

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در متنوع اجتناب کرده اند جاها دشمنان این سرزمین سعی در نابودی ملت داشتند، قابل مقایسه با نزاع سال ۱۳۶۷ کدام ممکن است بعد از همه یک بار دیگر به دامان آنها بازگشت. مبایعه نامه دانشمندان هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافعان حرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبرشان شهید حاج قاسم سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز مبایعه نامه مدافعان سلامت همراه خود شیوع بی رویه ویروس کرونا اجتناب کرده اند مهمترین اتفاقات تعدادی از سال قبلی بود.

صد سال تحویل داد. صد سال درس برای بلند مدت این پایین. حوادث ۱۰۰ سال قبلی بهتر از درس برای همه است. حکومت قاجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار جمهوری اسلامی ایران در ۱۰۰ سال قبلی آرم اجتناب کرده اند پویایی ملت دارد.

قرن بلند مدت قطعاً قرن تصمیم گیری کننده ای برای ملت گران قیمت ما {خواهد بود}. قرنی کدام ممکن است باقی مانده است اشخاص حقیقی زیادی {در میان} ما خشمگین نیستند. تحولات آموزشی در قرن بلند مدت موقعیت مهمی ایفا خواهد کرد. یقیناً این مسئولیت فرهیختگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهیختگان است کدام ممکن است همراه خود بستگی دارد شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند اطلاعات روز جهانی در بخش های مختلف آموزشی، باکلاس، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی به ایران عزیزمان در بخش های مختلف خوشحال از کنند.

در فینال ثانیه های این قرن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود یاد درگذشتگان به طور قابل توجهی شهدای وطن، اشاره کردن این دعا بر زبان هاست:

انتهای پیام/ ۱۳۳


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید