انقلاب اسلامی برترین نوآوری قرن بر ایده آموزه های اسلام در {بهره وری} ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شالوده مستحکم انقلاب جهانی است.


بیانات آقای جواد هاشمی الفشاری عضو شورای راهبردی جبهه از ما در خصوص گام دوم انقلاب اسلامی در شانزدهمین کنفرانس سراسری مدیریت استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} {بهره وری} آموزشی ایران با همکاری جبهه از ما. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام دوم انقلاب اسلامی همزمان در دانشکده خاتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده دیجیتال برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر داشت: «اثربخشی با اثربخشی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ رکن مهم بهره‌وری یعنی اثربخشی کدام ممکن است با استاندارد کار خاص می‌شود. روزی کدام ممکن است کارها {به درستی} انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سازمانی در هدف درستی برای بدست آوردن به نیازها شخصی قرار گیرد، گروه تأثیر مثبتی دارد. دومی اثربخشی است، جایی کدام ممکن است {بهره وری} اجتناب کرده اند میزان کار صحبت می تنبل. راندمان بالا یعنی انجام کار مناسب با کمترین دارایی ها با بیرون کاهش استاندارد کار. می‌توان ذکر شد کدام ممکن است ایده انقلاب اسلامی، بلندترین نوآوری‌های قرن اساساً مبتنی بر آموزه‌های اسلام است کدام ممکن است ملت را اجتناب کرده اند بهره‌وری ضعیف به بهره‌وری خوشایند رسانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برتری انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله می‌کوشد. به سوی نیازها متعالی اساساً مبتنی بر وعده های اسلام، {بهره وری} آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس محکم انقلاب جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل حکومت عدل مهدوی (عج) {خواهد بود}.

انقلاب اسلامی برترین نوآوری قرن بر اساس آموزه های اسلام در بهره وری تولید و شالوده مستحکم انقلاب جهانی است.

{بهره وری} در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی

وی یکی اجتناب کرده اند اساس های انقلاب را {بهره وری} ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعلانه در دوران رژیم ستم شاهی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات آن را با دقیق گام دوم اینگونه دقیق کرد: ضربه سختی به ما زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسنگ ها اجتناب کرده اند این شتابزده در اطراف ماند. پهلوی ضربه سختی به آن است زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بروز اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی اخلاقی غرب را در اقامت افراد روال به طور قابل توجهی کودکان رفع کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کشوری کدام ممکن است در دوران پهلوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاجار از نزدیک تحقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب مانده بود، در هدف پیشرفت فوری قرار داشت؛ «در وهله اول آن را به حکومتی دموکراتیک تغییر کردم».

{بهره وری} پس اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی

هاشمی الفرشکی شکسته نشده داد: با تغییر رژیم استبدادی به افراد سالاری دینی، {بهره وری} در مرحله یک انقلاب از نزدیک تنظیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اکثر مناطق ایران در شتاب تکل پیشرفت آموزشی پرونده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بدست آوردن به درجه بالایی پرونده شد. رتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع در اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری.»، سلول های بنیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانوفناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه، در توسعه ارائه دهندگان اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی در انگیزه های جهادی در بین کودکان، تأثیر بسزایی در جهان داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارب ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی کودکان، کارآمدی را جمع شده است. اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها انقلاب.

{بهره وری} در گام دوم انقلاب

وی افزود: {بهره وری} در گام دوم انقلاب رویکردی اساسی اساساً مبتنی بر نتیجه گیری وضعیت فعلی، توانمندی ها، نقطه ضعف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های بلند مدت است کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب اسلامی هفت سرفصل را برای بلند مدت ملت خاص کردند. کدام ممکن است باید مورد ملاحظه همه گروه ها، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ذینفعان قرار گیرد.

{بهره وری} در علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل

الهاشمی الفرچی دانستن درباره اولین پیشنهاد راهبردی رئیس معظم انقلاب اسلامی در خصوص گام دوم انقلاب در زمینه {بهره وری} در علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش ذکر شد: در راستای ارتقای {بهره وری} علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش، تعیین کنید گرفته، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تبدیل می شود. بر این ایده اجباری است تحقیقات آموزشی {به سمت} نیازهای اساسی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل های محله جهت ارتقای استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مشکلات سوق داده شود. لذا با افزایش {بهره وری} اجتناب کرده اند این رستاخیز آموزشی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی پدید به اینجا رسید، با جهاد آموزشی در همه زمینه ها، شناخته شده به عنوان قطب برتر جهان به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز آن تعجیل می کند.

عملکرد متضاد {بهره وری}، معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق

این درک دانشکده در خصوص دومین پیشنهاد راهبردی رئیس معظم انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق در ارتقای {بهره وری} ذکر شد: معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق هدف خلقت انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین پیام انبیا به طور قابل توجهی است. حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله) اسوه اخلاق است». معنویت یعنی تاکید بر خوب ارزش های مذهبی قابل مقایسه با: اخلاص، ایثار، اعتقاد به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق به معنای رعایت فضایل اجتناب کرده اند جمله خیرخواهی، کمک به نیازمندان، صداقت، اعتقاد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر حسنات است. معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق اجتناب کرده اند نیازهای اساسی محله اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت کننده تمامی حرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است کدام ممکن است متاسفانه رژیم سرکوبگر باعث فروش بی اخلاقی در محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در تضاد با معنویت است، با این حال پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی با انبساط معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق مداری در کنار شد. در محله .. برخورد کردم.

وی اذعان داشت: متأسفانه یکی اجتناب کرده اند مشکلات اقشار مختلف نقطه ضعف اخلاق ماهر است کدام ممکن است نیازمند این سیستم ریزی {برای تقویت} معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق {است تا} در گام دوم انقلاب در همه جهان ها {بهره وری} افزایش یابد؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران باید {در این} زمینه حرکت کنند. آن جدا از فراهم حمل بستری برای محله برای انبساط معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب کردن کانون های ضد معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه جریانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهنم را ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را در جهنم فریب دهند. نه گفتن معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه گفتن اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کاهش اثربخشی، اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} اجتناب کرده اند این رو می توان ذکر شد کدام ممکن است معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق در همه زمینه ها {بهره وری} را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد {بهره وری} تاثیر بسزایی در ارتقای درجه شخص خاص دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق اجتماعی.

{بهره وری} در اقتصاد مقاومتی

عضو شورای راهبردی جبهه از ما در ادعا گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص سومین پیشنهاد راهبردی رئیس معظم انقلاب اسلامی در موضوع اقتصاد ذکر شد: اقتصاد مسئله مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتور سیکلت محرکه است. برای جنبش.” اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای ارتقای {بهره وری} اقتصاد در گام دوم انقلاب ساده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدتر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت اعمال مولفه های اقتصاد ایمن، شوک های مالی ناشی اجتناب کرده اند تحریم های دشمن اجتناب کرده اند تذکر اثربخشی بی تأثیر یا بی تأثیر {خواهد بود}. اقتصاد مولد خانه

{بهره وری} در عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی با فساد

هاشمی فچارقی در خصوص چهارمین پیشنهاد راهبردی رئیس معظم انقلاب اسلامی در بحث عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی با فساد ذکر شد: فساد دارای اندازه مالی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی است کدام ممکن است باید با همه اندازه آن کشتی کرد. اندازه تا روزی کدام ممکن است اساس ها خشک شوند.” عدالت کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند نیازها اولین همه انبیای آسمانی به طور قابل توجهی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام جمهوری اسلامی برخاسته اجتناب کرده اند دین اسلام استفانوس نیز چنین است. مکان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بی عدالتی کاملاً. کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب وجود داشت، عدالت نسبی بود، متوجه شدیم کدام ممکن است باقی مانده است تا حضور در عدالت جذاب راه درازی در پیش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تمام امتحان شده شخصی را برای برقراری عدالت همه جانبه انجام داد. علاوه بر این باید برای ارتقای عدالت در همه زمینه ها این سیستم ریزی شود کدام ممکن است {در این} صورت شاهد {بهره وری} عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عمق خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده شود تا فساد اجتناب کرده اند بین برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس فساد در همه زمینه ها خشک شود تا {بهره وری} در حد اجباری باشد.

{بهره وری} در استقلال سراسری

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پنجمین پیشنهاد راهبردی رئیس معظم انقلاب اسلامی در موضوع استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی افزودند: استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی ۲ مقوله مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوله والایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه جهان ها، جهت گیری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت گیری ها تأثیر می گذارد. استقلال نیازهای اساسی سیاسی، زیبایی شناختی، آموزشی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. محله را دارد. به همین دلیل باید به در نظر گرفته شده این سیستم ریزی برای ارتقای استقلال در همه زمینه ها بود تا در گام دوم افزایش {بهره وری} انجام شود.

{بهره وری} در محافظت عزت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبندی با دشمن

هاشمی الفشاری در خصوص ششمین پیشنهاد راهبردی رئیس معظم انقلاب اسلامی در خصوص عزت سراسری، روابط خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبندی با دشمن، ذکر شد: این سه کدام ممکن است اجتناب کرده اند فروع قوانین کرامت هستند، ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت در دیپلماسی انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمات رهبران جهادی به ثمر رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام سلطه با فریب جستجو در زیر پا گذاشتن این قوانین است کما اینکه در مقامات دوازدهم خسارات زیادی به ملت وارد شد. مرز با دشمن نص صریح قرآن است کدام ممکن است باید همه به طور قابل توجهی مسئولان را سبک تذکر قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است معیار سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت اشخاص حقیقی باشد.بصیرت عمومی در افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظاهر آن بیرونی بهتر از چراغ در هنگام تخلیه است. غبار اختلاف برای پیش آگهی حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل.به همین دلیل باید برای ارتقای {بهره وری} عزت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت مرزبندی با دشمنان خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه این سیستم ریزی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با محبوبیت عوامل جالب دشمن اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری جلوگیری کرد. ، فرآیند های اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک های کارآمد برای جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب های بالقوه.

عملکرد متقابل {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت

عضو شورای راهبردی جبهه از ما بیانات گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص هفتمین پیشنهاد راهبردی رئیس معظم انقلاب اسلامی در موضوع سبک اقامت ذکر شد: راه کمال دنیوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری ذهنیت را تصمیم گیری تنبل غذای فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما برای اشخاص حقیقی. علاوه بر این در زمینه تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای بیرونی اجتناب کرده اند جمله سبک ساختار خانه، فضاهای اجرایی، فضاهای کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در سبک شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوه بصری شهر. این سیستم ریزی برای ارتقای {بهره وری} هویت اسلامی در تمامی شئونات در گام دوم انقلاب باید در بخش اندیشه از ما، مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در بخش رفتارهای اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران صورت گیرد. حکومتی، سنت، آئین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام های اجرایی واحدهای مسکونی در شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا را باید ساختمان دانست. تمدنی، پس می توان ذکر شد سبک اقامت اسلامی ایرانی در همه زمینه ها مولد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد {بهره وری} در استاندارد اقامت تاثیر بسزایی دارد.

جهاد تفسیری در همه زمینه‌ها برای تضمین فردای بلافاصله خوب نیاز است

الهاشمی الفرچی در پایان ذکر شد: بر ایده اصل رئیس معظم انقلاب اسلامی، گام دوم انقلاب را به «الگوی عظیم ایجاد تمدن نوین اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برای قیام» نزدیک می‌کند. خورشید.» مقاته اعظم (ارفهانفدا)» را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصمیم او «رئوس مطالب جهاد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تمسک به آیه شریفه، کفار را ناسزا نگویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهاد کبیره آنها جهاد کنید.» راه همه در بلند مدت اینجا است. جهادی کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب کدام ممکن است حول آن می چرخد. کودکان انقلابی، حتی بهترین بدعت قرن، انقلابی ناب اساساً مبتنی بر ایمان، سنگ بنای انقلاب جهانی شده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با مشارکت در زمینه سازی برای نتیجه گیری وعده الهی کدام ممکن است مهدی است، عملکرد آفرینی می کنیم. مقامات جهانی

انتهای پیام/ ۱۱۲


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید