عرضه ۶ میلیارد ریال از کیت فوریت های پزشکی به اورژانس کرمانشاه – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانهومان رفیعی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اظهار داشت: همراه خود پیگیری های {انجام شده} همانطور که صحبت می کنیم ۲ تجهیزات موتورلنس وی در گذشته اجتناب کرده اند بستری شدن در بیمارستان کرمانشاه برای انجام ماموریت های شهری به اورژانس عرضه گرفت.

او افزود: «را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که توانمندسازی EMT ها، اولیه موجود است. مولا احیای قلبی ریوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع بزرگسالان مولا شبیه ساز اصول آموزشی نیز حاضر شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث اورژانس دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه خاص کرد: قطعا ارزش آن را دارد تقریبی از کیت حاضر شده به اورژانس استان کرمانشاه ۶ میلیارد ریال است.

رفیعی همراه خود ردیابی به آمادگی اورژانس کرمانشاه برای حاضر شرکت ها در سفر نوروزی اظهار داشت: قالب کاهش نوروزی اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه سال جاری به همان اندازه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ توسط اورژانس کرمانشاه در جاری اجراست.

وی افزود: نیروهای اورژانس کرمانشاه برای امدادرسانی به مجروحان بالقوه آمادگی درست دارند.

دیدگاهتان را بنویسید