ورود مسافران به مشهد ۴۵ نسبت افزایش کشف شد
رئیس اداره مسافری اداره کل راهداری و بار زمینی خراسان رضوی ذکر شد: ورود مسافران اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۹۳ نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۴۵ نسبت افزایش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید