کاهش کرونا در اصفهان/ سفر نوروزی نباید تهدیدی باشد


بیگمان آگدک سخنگوی دانشکده علوم پزشکی اصفهان در این زمان در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس در اصفهان همراه خود ردیابی به ابتلا به کرونا در استان ذکر شد: مجموع الگوی های گرفته شده طی ۲۴ ساعت قبلی در استان ۴۹۰ الگوی {بوده است}. کدام ممکن است ۷۰ الگوی خوش بینانه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع پزشکان پزشکی قانونی نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان به این بیماری در استان کاهش یافته است است.

وی همراه خود دقیق اینکه خوش بینانه بودن آزمایش کرونا به ۱۰ سهم رسید، افزود: مجموع بستری‌ها در بیمارستان‌های استان به ۳۰۲ نفر، ۷۱ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع فوتی‌ها طی ۲۴ ساعت قبلی ۲ نفر {بوده است}.

آگدک همراه خود ردیابی به وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان ذکر شد: برای اشخاص حقیقی بالای ۱۲ سال محافظت نوبت اول ۸۶ سهم، نوبت دوم ۷۶.۵ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوبت سوم ۳۷ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جوانان ۹ به همان اندازه ۹ سال است. سن ۱۱ سال ۱۱.۵ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۵ به همان اندازه ۸ سال. سال گزارش شده ۵%

سخنگوی دانشکده علوم پزشکی اصفهان همراه خود ردیابی به وضعیت رنگ‌ها در شهرستان‌های استان، ذکر شد: فریدونشهر تنها شهر زرشکی استان اصفهان، ۹ شهر تولید دیگری به رنگ نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ شهر به رنگ زرد هستند. در نهایت فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل اردیبهشت.

وی همراه خود ردیابی به ورزش امکانات واکسیناسیون در ایام عید ذکر شد: امکانات گلستان شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل شهرستان اصفهان در ۲ نوبت صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر باز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان می توانند اجتناب کرده اند آنها بازدید کنند.

پدربزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادربزرگتان همراه خود تاکید بر اینکه مواظب باشیم سفر نوروزی را شبح نکنیم، خاطرنشان کردند: باید در تنظیم های شلوغ بروند، حتما اجتناب کرده اند ماسک استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمان افرادی که واکسن نزده اند وارد حرکت شوند.

انتهای نامه / ۶۳۱۰۱ / الف
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید

دیدگاهتان را بنویسید