اهمیت اقتصاد مقاومتی در صنعت ملت


آیه دائمی- بر ایده گفتن دبیرخانه شورای سنت نهایی، ۳۰ بهمن ماه شناخته شده به عنوان روز «اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی» نامگذاری شد. ایران کشوری است کدام ممکن است هم در زمینه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در زمینه خرید و فروش دارای قابلیت های مالی فوق العاده خوبی است. ملت ما دارای جایگزین های کارآفرینی فراوانی اجتناب کرده اند «{نیروی کار} فداکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید با انگیزه» گرفته تا سود همسایگی با ۱۵ ملت جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان صادرات محصولات تولیدکنندگان خانه است کدام ممکن است برای این منظور ایران اجتناب کرده اند قابلیت مالی پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمندی برخوردار است. افزایش فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار، کارآفرینی اصولاً در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رشد صنایع ارزشمند است {خواهد بود}.

از دوام تعدادی از رویکرد مهم دارد کدام ممکن است مهمترین آنها «شخصی» یعنی استفاده اجتناب کرده اند همه توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای خانه برای ضرب و شتم مشکل های جلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نیازهای اولین تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز «برون گرایی» به معنای کار با هم با افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش صادرات کالای ایرانی کدام ممکن است در موضوع پوشش های مالی ملت حیاتی است.

همگن سازی اقتصاد کدام ممکن است شبیه به اقتصاد مقاومتی است، شبیه استفاده اجتناب کرده اند تمامی توانمندی های مدیریتی، اطلاعات فنی مهندسی، نیروی انسانی بدون شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان ملت در «تعمیر سبدها ساخت» یا تعمیر سبدها ساخت کدام ممکن است همواره مورد تاکید قرار گرفته است. مقام معظم مدیریت: رئیس معظم انقلاب مجدداً با تولیدکنندگان دولتی مطرح می شوند.

برون گرایی اقتصاد کدام ممکن است در چارچوب اقتصاد مقاومتی رئوس مطالب تبدیل می شود، دارای ۴ محور بی نظیر است:

۱- رشد صادرات محصولات صنایع مختلف به سایر ملت ها
۲- پیشروی شرکت ها فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی اجتناب کرده اند طریق کار با هم نمایندگی های خدماتی ایران با سایر ملت ها شبیه انعقاد قرارداد تعهد های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …
۳- راه اندازی شد «تکنولوژی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اطلاعات» برای ساخت محصولات صنایع استراتژیک.
۴- تحمیل “اتحادیه های ” برای تامین پولی تعهد های مختلف کدام ممکن است خواستن به توسل به دارایی ها پولی خارجی دارند. شناخته شده به عنوان مثال در صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت ملت حدود ۲۰۰ میلیارد ساختار رشد ای ارائه شده است کدام ممکن است خواستن به خارجی دارد.

نتیجه‌گیری: اقتصاد مقاومتی با کارآفرینی اتصال مستقیم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چقدر هم کدام ممکن است قابل توجه گرفته شود، سرانجام می‌توان مشکل‌های پیش روی اقتصاد ملت را در «خواستن به حمایت همه‌جانبه اجتناب کرده اند ساخت خانه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تعمیر سبدها» تعیین کرد. به ساخت»؛ سریعتر بگذرد

* رئیس سابق هیئت مدیره نمایندگی ماشین سازی پارس
* مشاور سابق معاون وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش
* رئیس ستاد حمایت اجتناب کرده اند ساخت سراسری در شهرهای تجاری ایران

دیدگاهتان را بنویسید