تنها راه بدست آوردن به پیشرفت عادلانه افزایش ساخت مردمان بر مقدمه اطلاعات است


رئیس معظم انقلاب اسلامی در اولین روز سال ۱۴۰۱ در یک واحد سخنرانی مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی ضمن تبریک عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن قرن جدید، در تبیین مانترا سال نو، تنها راه حضور در پیشرفت عادلانه را حرکت دادند. رفع ضرر فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد اقتصاد اطلاعات بنیان شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به امتیازات جاری جهانی در افغانستان، اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن تاکید کردند: همه این اتفاقات آرم دهنده حقانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مناسب است. مردمان ایران در کشتی همراه خود غرور

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تلفیق نوروز را اجتناب کرده اند مشخصه‌های نوروز ایرانیان همراه خود اشاره کردن دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: بهار تصویر امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال طراوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امید تعدادی از برابر شده است.

رئیس انقلاب اسلامی همراه خود تأکید بر اینکه امید، سرچشمه همه حرکت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت‌ها است، گفتند: هرکسی کدام ممکن است برای افراد حرف می‌زند، می‌نویسد هر دو پیام می‌فرستد، می‌تواند برای تحمیل امید در مردمان بدون در نظر گرفتن در توان دارد انجام دهد، از امید خوب امر حیاتی است. مسئله پیشرفت».

حضرت آیت الله خامنه ای همراه خود ردیابی به اینکه خداوند متعال زمینه امید را برای ملت ایران فراهم کرده است، خاطرنشان کردند: شوک دشمنان را به امید ملت ایران.

وی پس اجتناب کرده اند این مقدمه وارد بحث بی نظیر شخصی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به انواع عناوین مالی دهه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مانترا سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: هدف انواع عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا مالی امسال اهمیت محوری است. اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های مالی دهه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهایی اجتناب کرده اند نود سال این مشکل ها نیازمند این سیستم ریزی، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت دقیق است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود تأکید بر اینکه بلافاصله ضرر بی نظیر مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان در اداره ملت، اقتصاد است، افزودند: بعد از همه روندهای جدید از ما موجود است کدام ممکن است اگر {به درستی} یکپارچه یابد، دلگرم‌کننده است.

رئیس معظم انقلاب اسلامی همراه خود تأکید بر اینکه تنها راه حضور در انبساط مالی حرکت {به سمت} اقتصاد اطلاعات بنیان است، افزودند: اقتصاد اطلاعات‌بنیان یعنی به نظر می رسید آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری به ساخت در همه زمینه‌ها کدام ممکن است در نتیجه کاهش ارزش‌های ساخت می‌شود. افزایش {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای استاندارد محصولات باعث توانمندی تا حد زیادی محصولات تبدیل می شود رقبا در بازارهای جهانی باعث معامله تمام شده محصولات خانه تبدیل می شود.

مقام معظم مدیریت همراه خود تاکید بر اینکه بدست آوردن به پیشرفت عادلانه در اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع معضل فقر تنها همراه خود افزایش ساخت اطلاعات بنیان محقق تبدیل می شود، گفتند: باید انواع نمایندگی های اطلاعات بنیان افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر شدنی است.

وی همراه خود ردیابی به ورزش حدود ۶۷۰۰ نمایندگی اطلاعات بنیان در ملت اظهار داشت: در سال جدید برای تامین خواستن ملت باید انواع نمایندگی های اطلاعات بنیان ۲ برابر شود.کاردن.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود ردیابی به عقب ماندگی برخی اجتناب کرده اند بخش‌های ساخت اجتناب کرده اند جمله کشاورزی افزودند: بحث کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامپروری فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت باید در زمینه محصولات غذایی اساسی مربوط به گندم، جو، ذرت انصافاًً ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودمختار باشد. ، خوراک دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه های روغنی.”

وی بدست آوردن به این هدف را همراه خود ملاحظه به وسعت پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوانی دشت های حاصلخیز در ملت میسر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: متأسفانه بخش کشاورزی یکی اجتناب کرده اند تکیه کن ترین بخش های ملت به واردات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مثال به وجود آمده است. خوب الزام است. تغییر کرده است است.»

رئیس معظم انقلاب همراه خود ردیابی به سخنان وزیر سابق کشاورزی مبنی بر جلوگیری اجتناب کرده اند واردات ذینفعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش وابستگی به کالاهای اساسی، گفتند: با این حال مسئولان باید امتحان شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار روی حیله و تزویر را انجام دهند.

وی بر حمایت مسئولان اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان همراه خود کسب محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تخصیص تسهیلات تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: انواع نمایندگی های اطلاعات بنیان باید شاخص پیشرفت در هر بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخصی برای تعیین مقدار مسئولان در آن وزارتخانه باشد. آژانس.”

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، افزایش کسب‌وکارهای اطلاعات‌بنیان را همراه خود ملاحظه به چشم اندازها ملت به‌ویژه مهم‌ترین پتانسیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه ملت یعنی «{نیروی کار} دانشمند» انصافاًً قابل انجام دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: بر مقدمه گزارش‌ها نسبت بالایی اجتناب کرده اند تحصیلکردگان هستند. کار در زمینه های نامرتبط. او به آنها آموزش دهد.” این در حالی است کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند امتحان شده نیروهای متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان کدام ممکن است بهترین ثروت ملت هستند برای ثروتمندسازی ملت استفاده کرد.

وی علاوه بر این «اشتغال زایی» را منوط به افزایش نمایندگی های اطلاعات بنیان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بعد از همه نباید خطاها قبلی را {در این} زمینه مرتکب شویم.

رئیس معظم انقلاب در یکی اجتناب کرده اند این خطاها می فرمایند: «در مقامات های قبلی ساختار های مختلفی برای افزایش ساخت مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی حاضر شد، با این حال تقریباً همه این ساختار ها همراه خود شکست مواجه شد، به همین دلیل پولشویی روش به جایی نمی برد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها باید مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقت انجام شود.»

وی همراه خود تاکید بر تشکیل زنجیره ورزش نمایندگی های اطلاعات بنیان، این موضوع را نیز سبک تذکر قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: به دلیل برخی گزینه ها فعلی قابل انجام است برخی نمایندگی های نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولضربه بخورند کدام ممکن است مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ها نباید اجازه دهند. چنین مشکلی پیش خواهد به اینجا رسید.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به خامنه‌ای تاکید کردند کدام ممکن است سال قبلی در اولین روز سال، «اقتصاد ملت را همراه خود تحریم‌های آمریکا مرتبط نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند به همان اندازه تحریم‌ها همین‌طور است». خوشبختانه، پوشش های جدیدی در نیویورک تایمز موجود است. این ملت آرم داده است کدام ممکن است همراه خود وجود تحریم‌های آمریکا می‌تواند پیشرفت تدریجی، خرید و فروش خارجی را آسانسور تدریجی، وارد هماهنگی‌های قلمرو‌ای شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمینه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات تولید دیگری پیشرفت تدریجی.

رئیس انقلاب اسلامی افزودند: بعد از همه ممکن است تحت هیچ شرایطی نمی گویم جستجو در تعمیر تحریم ها نباشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس {در این} زمینه ورزش می تدریجی باید کار شخصی را انجام دهد، اما علاوه بر این مقدمه اینجا است کدام ممکن است ملت را در آن اداره کنید. ” به گونه ای کدام ممکن است تحریم {نمی تواند} ضربه بزرگی به ملت وارد تدریجی.» اقتصاد، امسال هم همین پیشنهاد را تکرار می کنم کدام ممکن است اقتصاد ملت را به تحریم گره نزند.

وی در پیشنهاد تکمیلی همراه خود ردیابی به افزایش قیمت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدهای ارزی، همراه خود ساختار این پرس و جو کدام ممکن است همراه خود این سودها چه کار می خواهید کرد، اظهار داشت: همراه خود این سودها به ۲ صورت می توان هر دو اجتناب کرده اند این طریق صرف افزایش واردات کرد. همراه خود امتحان کردن این، رفاه مردمان مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها اوقات فراغت خواهد داد. اگرچه این خرید و فروش به نظر می رسد خوبی دارد، با این حال موجود در آن فوق العاده ضعیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند از دست دادن سرمایه بی نظیر مقامات است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: راه عکس هم موجود است کدام ممکن است راه مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن استفاده اجتناب کرده اند درآمدهای نفتی برای مونتاژ زیرساخت های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور اساس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم اقتصاد است کدام ممکن است باید انجام شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب اسلامی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به امتیازات مختلف روز جهانی کدام ممکن است در جاری حاضر در جاری شیوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگی درهم آمدن است این سیستم ریزی، اقدام، انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام دقیق است، فرمودند: دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت. ملت ایران در برابر این جبهه غرور روشن شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود تأکید بر اینکه انواع ملت ایران در برابر این جبهه غرور «از دوام، تسلیم نشدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیت، محافظت استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور خانه نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن» است، خاطرنشان کردند: این انتخاب‌ها میهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب {بوده است}.

وی همراه خود ردیابی به امتیازات ملت مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمان افغانستان، ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه خروج آمریکایی ها پس اجتناب کرده اند بیست سال ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت، اظهار داشت: بگیرید.

رئیس انقلاب اسلامی علاوه بر این همراه خود ردیابی به اسبابک ها یمن، بمباران هر روزه مردمان تدریجی قدم این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری اقدام عربستان در گردن زدن ۸۰ جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان خاطرنشان کردند: همه این چیزها آرم اجتناب کرده اند تاریکی است. اجتناب کرده اند جهان. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرگ های خونخوار کدام ممکن است دنیا دستشان است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افشاگری نژادپرستی غربی را یکی اجتناب کرده اند جنبه‌های مفهوم اوکراین برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: کنار کردن سیاه‌پوستان اجتناب کرده اند سفیدپوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفر کردن آنها در قطار هر دو رسانه‌های غربی کدام ممکن است در رسانه‌های شخصی صریحاً مبارزه در اروپا را غیر از خاورمیانه محکوم می‌کنند، الگوی‌هایی اجتناب کرده اند نژادپرستی است. در غرب واضح است

وی همراه خود ردیابی به الگوی عکس اجتناب کرده اند تفرقه در سیاره غرب، نحوه برخورد همراه خود آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک در ملت ها، افزود: اگر در کشورهای مطیع آنها آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک {اتفاق بیفتد}، اصلا پاسخ این است نمی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود این همه جفا، حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باطل ها را مطالبه می کنند. ادعاها درهم آمدن است صنوبر باج اجتناب کرده اند کشورهای بی طرفانه هستند.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: بلافاصله یکی اجتناب کرده اند شرم‌آورترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحشیانه‌ترین دوران گذشته تاریخی اخیر ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان جهان مستقیماً نظاره گر این ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرقه هستند.

وی تاکید کرد: ملت ایران سال هاست سبک کار شخصی را بهبود داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطق پیش گذشت است. توانمندسازی در بین ملت “، همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان است.

رئیس معظم انقلاب اسلامی برخی اجتناب کرده اند اختلافات حال را اساساً پوچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشی اجتناب کرده اند فضای بی حوصلگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید کردند: این امتیازات باید جدا گذاشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر بسیج کلی ایرانیان مختل نشود. ملت در ارائه دهندگان آموزشی، ممکن، مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی.

دیدگاهتان را بنویسید