خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر سردار حسن شاهوارپورج را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند ظهر سه شنبه در جشن دوم فروردین سالروز عملیات فتح المبین در مخلوط خبرنگاران اظهار داشت: این عملیات اول فروردین سال ۱۳۶۱ در جهان نهایی تکمیل شد. در غرب جمهوری اسلامی کرخا روبروی چوچا اندیمشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزفول.

فرمانده سپاه حضرت ولصر (در موجود است دیگهخوزستان عملیات فتح المبین را همراه خود سربلندی توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این عملیات یکی اجتناب کرده اند ۴ عملیات بزرگی بود کدام ممکن است سربازان اسلام در آن سودآور شدند. بعثی اجتناب کرده اند آلودگی جمهوری اسلامی ایران ریختن تبدیل می شود.

وی تصریح کرد: سربازان پوچ اسلام در زمان صدام اجتناب کرده اند حمایت تعداد انگشت شماری ملت برخوردار بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستند {در این} جبهه شکست سختی را به صدام وارد کنند.

فرمانده سپاه حضرت ولصر (در موجود است دیگهخوزستان تاکید کرد: مردمان باید مشخص شوند کدام ممکن است نظام جمهوری اسلامی ایران فوق العاده مقاوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح این ملت فوق العاده مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان اجباری برای مقابله همراه خود دشمنان را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید