کد سرزنده سازی عیدی ایران سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار اول ۱۴۰۱ + نحوه بدست آمده عید (۲ فروردین ۱۴۰۱)
مشترکان اپراتورهای در کنار اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانسل می گویند عیدی این اپراتورها کدام ممکن است به همان اندازه سال قبلی رایگان بود، امسال هر دو سرزنده نمی شود هر دو تیز کردن تبدیل می شود. با این حال {چگونه می توان} بسته عیدی را برای اپراتورهای تلفن در کنار سرزنده کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید