امسال ساختار بازدید کنندگان سایت فراگیر حرم رضوی نخواهیم داشت – قدس اینترنت | ایستگاه خبریارجای شهردار مشهد در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با قدس اینترنت: بخش مشهد با بیش اجتناب کرده اند ۱۸ میلیون بوته گل تحمیل شده است. برای اولین بار متعدد اجتناب کرده اند پل های عابر پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل های سیمانی تقاطع های غیرهمسطح شهر زیباسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ آمیزی شدند. در زمینه بار در روده ها وسط شهر ۵۰۰ اتوبوس اضافه شده است. امسال ۲ ساختار تردد در فراگیر حرم مطهر رضوی نخواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید