جریمه کمک نکردن به مصدوم حادثه رانندگی


تصادفات رانندگی 667x500 - جریمه کمک نکردن به مجروحان در حوادث رانندگی

حسین جواهری، کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر حقوق جزا، کسب اطلاعات در مورد پیامدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه حقوقی حوادث رانندگی ذکر شد: تصادفات رانندگی اصولاً عمدی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات پیوستهً قتل های کشنده، نیمه عمد هر دو غیرعمد تلقی می شوند، تا مجرم مرتکب خطا شده باشد. اجتناب کرده اند پیش طراحی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قصاص مجازات تبدیل می شود.

وی افزود: مجازات قتل عمد مجازاتی برای شخصی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف تصور برخی اشخاص حقیقی قصاص قتل ناشی اجتناب کرده اند تصادفات رانندگی مجازات نیست. بعد از همه در تخلفات رانندگی تحمل شرایطی اجتناب کرده اند جمله عدم نیروی محرک در کمک به مصدوم می توان مجازات را افزایش داد.

جواهری در خصوص تبعات قانونی عدم کمک به نیروی محرک مجروح ذکر شد: در جرایم ناشی اجتناب کرده اند تخلفات رانندگی، هر گاه مصدوم خواستن بلافاصله به کمک داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک همراه خود وجود امکان سوئیچ مصدوم به امکانات درمانی اجتناب کرده اند این کار امتناع ورزد، معامله با تبدیل می شود. رد شود.” بیش اجتناب کرده اند ۲ سوم کمتر از مجازات قانونی اعمال خواهد بود.

وی افزود: بعد از همه این بدان معنا نیست کدام ممکن است نیروی محرک مجروح باید سفر خودرویش شود، اما علاوه بر این ممکن است همراه خود اورژانس تصمیم بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک بگیرد کدام ممکن است بهتر از راه است.

جواهری شکسته نشده داد: بر ایده ماده ۷۱۹ پایانی قوانین مجازات اسلامی، سالن دادگاه {نمی تواند} نوع کاهش یافته است یعنی کاهش یافته است مجازات را با اشاره به رانندگانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کمک به مجروحان امتناع می کنند اعمال تنبل. علاوه بر این در صورتی کدام ممکن است نیروی محرک مصدوم به هر نحوی جهت مداوا به بیمارستان منتقل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مراتب را به مسئولین مربوطه اطلاع دهد، سالن دادگاه مقررات کسر درمورد به آن است را رعایت خواهد کرد.

مجازات نیروی محرک با بیرون گواهینامه در تصادف فوتی

این پژوهشگر حقوق جزا ذکر شد: برخلاف تصور، مجازات نیروی محرک ای کدام ممکن است گواهینامه رانندگی ندارد، مجازات نیست، با این حال در صورتی کدام ممکن است تصادف غیرعمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پیش این سیستم ریزی شده باشد. در صورتی کدام ممکن است کشته نشود به موجب ماده ۷۱۴ قوانین مجازات اسلامی. قوانین مندرج در محل کار جزایی در صورت تقاضا اولیای دم نیروی محرک را به دیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حبس اجتناب کرده اند شش ماه به همان اندازه سه سال محکوم می تنبل. ضمناً این مورد طبق ماده ۷۱۸ قوانین مجازات اسلامی یکی اجتناب کرده اند اشد مجازات جرایم رانندگی است.

تحریک کردن امتیازات در تخلفات رانندگی

جواهری در خاتمه کسب اطلاعات در مورد سایر اسبابک ها افزایش مجازات در جرایم راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی تصریح کرد: در جرایم خفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم غیر عمد ناشی اجتناب کرده اند تصادفات رانندگی، نداشتن گواهینامه، سرعت غیرمجاز، ایرادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیوب مکانیکی کارآمد در تصادف نیروی محرک اتومبیل با بیرون اصلاح است. سوئیچ اجتناب کرده اند جنبه تحریک کردن مجازات محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب به بیش اجتناب کرده اند ۲ سوم کمتر از مجازات قانونی محکوم تبدیل می شود. ضمناً در این چیزها سالن دادگاه ممکن است علاوه بر این مجازات بی نظیر، مرتکب را به مجازات اضافی نیز محکوم تنبل کدام ممکن است آن ممنوعیت اجتناب کرده اند رانندگی اجتناب کرده اند عالی به همان اندازه ۵ سال است.

دیدگاهتان را بنویسید