خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در دیدار سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی تولید دیگری اجتناب کرده اند مسئولان انتظامی، ایمنی جذاب در این زمان را مرهون امتحان شده مضاعف دانست. اجتناب کرده اند گروه های مجری قوانین خدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری. وی در خصوص مشارکت بالای افراد در برقراری نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ذکر شد: شاهد رشادت، مجاهدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری نیروی انتظامی در استان هستیم.

وی دقیق کرد: خوشبختانه همراه خود معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار مرتب به افراد خدمت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات در یک روز واحد زمانی پلیس صمیمانه در رویداد های مختلف اجتناب کرده اند جمله در هیئت های محرم، انتخابات، چهارشنبه آخر سال ۹۶ تشکر می کنیم. سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خوشایند می درخشد».

مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه زنجان ذکر شد: این دسته اجتناب کرده اند خادمان همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده در یک روز واحد زمانی توانستند رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد افراد را جلب کنند.

خاتمی همراه خود دقیق اینکه نیروی انتظامی قلمرویی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خدمت غیر سکولار به افراد است، ذکر شد: پلیس همراه خود صلابت دینی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره گیری اجتناب کرده اند فینال دستاوردهای آموزشی در راستای محافظت نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی محله موقعیت خوبی را ایفا می تنبل.

وی افزود: «کارگران نیروی انتظامی در همه زمان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر زمان که کدام ممکن است اجباری باشد، همراه خود نهایت امتحان شده قابل انجام انجام خوبی داشته‌اند».

مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه زنجان ذکر شد: در بحث تحمیل ایمنی، پلیس این استان شناخته شده به عنوان مجموعه ایمان، دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت، ماموریت اولین شخصی را کدام ممکن است تحمیل ایمنی است انجام داد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح برای افراد

خاتمی تصریح کرد: در محله کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه فرمایش مقام معظم مدیریت (مدظله العالی) می توان پلیس را مجاهد دقیق فی سبیل الله راه اندازی شد کرد.

در شکسته نشده این دیدار جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی همراه خود شناخت اجتناب کرده اند حمایت های مشاور ولی فقیه {در این} استان افزود: سخنان اطلاعات تعهد ماست.

سردار قاسم رضایی همراه خود ردیابی به اینکه رکن اساسی پلیس محله، اعتقاد افراد است، افزود: ایمنی همراه خود اقتدار پلیس در محله محقق تبدیل می شود.

وی همراه خود دقیق اینکه پلیس شخصی را خادم افراد از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک روز واحد روز شخصی را اینگونه رئوس مطالب نمی شود، ادای احترام به شد: پلیس هنجارشکنی را در محله منع می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همراه خود هر هنجارشکنی کدام ممکن است بخواهد هنجارشکنی تنبل مخالفیم.

رضایی عظیم ترین شبح در این زمان را شبح زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: باید همراه خود تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی سازی پایگاه زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های مردم همراه خود متخلفان هنجارهای اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی مقابله کنیم. تذکر.” علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور باورهای دینی.

دیدگاهتان را بنویسید