روشی جدید برای گزارش تخلفات توسط دوربین در بزرگراه؛ کار تمام شد!


ضبط کننده تخلف 700x466 - روشی جدید برای ضبط تخلف با دوربین در جاده.  کار تمام شد!

به گزارش مکان بامردم به نقل اجتناب کرده اند تسنیم، دوربین های خوب تخلفات رانندگی را به سبک ای جدید گزارش می کنند؛ در این مد جدید، رانندگانی کدام ممکن است همراه خود دیدن دوربین سرعت شخصی را کاهش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند حرکت اجتناب کرده اند دوربین یک بار دیگر همراه خود سرعت غیرمجاز رانندگی کنند، جریمه خواهند شد.

اجتناب کرده اند ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ سیستم تجزیه و تحلیل سرعت متداولسازماندهی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین های راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی در جاری تجزیه و تحلیل معمولی سرعت دوربین ها هستند.

همراه خود سیستم جدید، پس اجتناب کرده اند حرکت خودرو اجتناب کرده اند دوربین اول، زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت گزارش تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه دوربین بعدی، محاسبه زمان حرکت بر مقدمه سرعت قانونی است، به همین دلیل در صورت بیانیه نیروی محرک خودرو، پلیس هر دو دوربین بعدی سرعت شخصی را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت بوتلگ یک بار دیگر افزایش خواهد یافت به همان اندازه فضا بین دوربین ها طی شود در کمتر اجتناب کرده اند زمان خاص شده، سیستم تجزیه و تحلیل سرعت متداولمیانگین سرعت را محاسبه می تدریجی.

دوربین های تخلف علاوه بر این محاسبه فضا بین دوربین ها، فضا مبدا به همان اندازه مکان تعطیلات را نیز محاسبه می کنند، شناخته شده به عنوان مثال اگر فضا ۱۰۰ کیلومتری بین شهرها اجتناب کرده اند A به همان اندازه B در کمتر اجتناب کرده اند خوب ساعت طی شود کدام ممکن است کمتر از سرعت . ۱۰۰ کیلومتر در ساعت تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای قوانین برای نیروی محرک متخلف .

به مشاوره سردار سید کمال هادین فر؛ رئیس پلیس راهور این سامانه در محور تهران – خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های اصفهان، قم، شیراز، قزوین، زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان شرقی عملیاتی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه روزه در جاری بهبود است.

دیدگاهتان را بنویسید