سوئد ۵۰۰۰ سلاح ضد تانک به اوکراین تهیه خواهد کرد
درگیری اوکراین وارد بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین روز شخصی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه کنون ۲۵ ملت تسلیحات ارتش مختلف به کیف کشتی کرده اند. روس ها اصرار دارند کدام ممکن است قصد اشغال اوکراین را ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید