مسکن به همان اندازه سه سال به خواب {می رود}


خوب کارشناس بازار مسکن همراه خود دقیق اینکه افزایش قیمت های مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود متقاضی کارآمد در نتیجه خم شدن مسکن در سال ۱۴۰۱ می شد، ذکر شد: بعد از همه اگر برگام احیا می شد، پول سراسری آسانسور می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی کسب نامزدها افزایش می کشف شد. بازار گام به گام افزایش خواهد گرفت، با این حال این توسعه اجتناب کرده اند ۲ به همان اندازه ۲ سال سه سال اندازه می کشد.

به گزارش روزنامه سراسری، خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل اجتناب کرده اند سیدمحمد مرتضوی ذکر شد: شخصاً همراه خود انگیزه های عقب کشیدن کدام ممکن است اجتناب کرده اند وضعیت مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم ماه های فعلی بدست آمده شده، نمی توان به مدیریت قیمت مسکن {امیدوار بود}. قیمت مصالح ساختمانی افزایش کشف شد طی یکی ۲ ماه قبلی افزایش نرخ مسائل مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز اجتناب کرده اند سوی شهرداری ها گفتن شده است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود افزایش قیمت های تامین اجتماعی، زمزمه افزایش قیمت شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دهندگان شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها برای سال بلند مدت، قطعا شاهد تاثیر مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجهی بر قیمت تمام شده خواهیم بود. مسکن

امکان جبران معوقات قیمت مسکن در برخی شهرها

وی افزود: همراه خود وجود وعده های داده شده برای مدیریت قیمت مسکن، توجه انداز خوبی برای توسعه حال {وجود ندارد}. در سال بلند مدت قطعاً شاهد افزایش قیمت تمام شده مسکن در درجه تورم خواهیم بود کدام ممکن است بر قیمت کالا واحدهای نوساز تأثیرگذار {خواهد بود}. این انبساط به‌ویژه در مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهایی کدام ممکن است قیمت‌ها زیرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل جبران عقب ماندگی موجود است، تا حد زیادی {خواهد بود}. بالقوه است در بخش هایی کدام ممکن است قیمت پایین در سال های فعلی از نزدیک مرتفع است، انبساط کمتر باشد.

این کارشناس بازار مسکن همراه خود تاکید بر اینکه شرایط مناسبی را برای قالب جنبش سراسری مسکن نمی بینم، ذکر شد: افزایش قیمت نهاده های مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز برای گروه های ساختمانی در طرحی برای جهش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن مسکن ضرر ساز می تواند. ” نکته عقب کشیدن تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است در سال قبلی قراردادهای نهضت سراسری مسکن همراه خود بخش شخصی اجرایی نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر شاهد انعقاد تفاهم نامه {در این} زمینه بودیم.

قیمت ۴.۵ میلیون تومانی اجتناب کرده اند نهضت سراسری مسکن همراه خود واقعیت سازگار شدن ندارد

به آگاه مرتضوی، متنوع اجتناب کرده اند چالش های نهضت سراسری مسکن {به دلیل} نبود قرارداد خاص روی پایین ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود افزایش قیمت ها باید قراردادهای جدیدی منعقد شود. اگر این کار در سال قبلی انجام می شد، به همان اندازه حد زیادی تورم را پایین اوج می گذاشتیم. اصرار مقامات بر قیمت متری ۴.۵ میلیون تومان برای واحدهای نهضت سراسری مسکن به طور قابل توجهی در شرایطی کدام ممکن است سازندگان حاوی تورم هستند، افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۰۰ تومان {بوده است}. لغو شده اجتناب کرده اند سبد معیشت مردمان .. صاحب نشوید.

وی مذاکرات وین را عاملی کارآمد بر بازار مسکن عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امیدواریم برگام به نتیجه برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار آن را در اقتصاد ملت شاهد باشیم. در صورت تعمیر تحریم ها گام به گام شاهد آسانسور پول سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش درآمد مردمان برای گرفتن مسکن خواهیم بود. بعد از همه این توسعه بالقوه است اجتناب کرده اند ۲ به همان اندازه سه سال به اندازه بینجامد. این بدان معناست کدام ممکن است بازار مسکن به همان اندازه سه سال بلند مدت به خم شدن شکسته نشده خواهد داد.

قیمت هر مترمربع خانه در تهران ۳۳ میلیون تومان است

به همین دلیل گزارش، متداولقیمت هر مترمربع مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ هزار تومان بوده کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت درست مثل به همین ترتیب ۰.۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶.۴ سهم افزایش داشته است. اجتناب کرده اند سال در گذشته بر مقدمه گفتن موسسه مالی مرکزی، انواع پیشنهادات {در این} ماه حدود ۸.۵ هزار فقره بوده کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته ۱۳.۱ سهم کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به ماه درست مثل سال در گذشته ۱۱۷.۸ سهم افزایش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید