پاسخگویی حاج قاسم در الگو افتتاح مبین چیست؟


مسئولیت حاج قاسم در روند افتتاح مبین چیست؟به گزارش گروه رسانه های تولید دیگری مطبوعات دفاعیحاضر عملیات افتتاحیه همراه خود تصویر هر دو زهرا (سلام الله علیها) در جهان جبهه جنوب، شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزفول از دو به همان اندازه ۱۰ فروردین ۱۳۶۱ همراه خود هدف آزادسازی جهان غرب اجتناب کرده اند دزفول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزفول. -خیابان دهلران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین خیابان های اندیمشک، شوشا، دزفول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیمشک اهواز به صورت فشرده همراه خود مدیریت سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی جمهوری اسلامی تکمیل شد. آزادسازی ۲۴۰۰ کیلومتر مربع اجتناب کرده اند اراضی اشغالی برای ادغام کردن دهها بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستای جهان، چندین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگه مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب نشینی پایگاه اثیری دزفول، شوش، اندیمشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزفول اجتناب کرده اند گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیر دشمن اجتناب کرده اند جمله نتایج بود. . اجتناب کرده اند الگو باز آرم داد.

به رویداد سالروز تحریک کردن این عملیات افتخاری به گوشه ای اجتناب کرده اند گذشته تاریخی شفاهی عملیات فتح المبین می پردازیم کدام ممکن است توسط مرتضی مبتلا اجتناب کرده اند رهبران هشت سال حفاظت مقدس در کتاب “در مسیر درست حرکت کنید پیروزی”:

انتخاب گرفتیم همراه خود فرماندهان نیروهایی کدام ممکن است برای اجرای عملیات فتح المبین حضور داشتند به طور قابل توجهی همکاری کنیم. فرماندهان درجه منصفانه، محورهای عمومی عملیات فتح المبین را تعیین کردند. محسن رضایی خودش {در این} جهان همراه خود غلامعلی رشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحیم صفوی کار کرده بود با این حال باقی مانده است داده ها دقیقی اجتناب کرده اند جهان نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی دانستیم آنجا چه وضعیتی دارد. آنجا نقشه را چاپ شده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحاتی دادند. یکی اجتناب کرده اند مشکلات ما این بود کدام ممکن است ساده سه تیپ در سپاه داشتیم. مدیریت تیپ عاشورا را گران قیمت جعفری، تیپ کربلا خرس امر ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیپ امام حسین (علیه السلام) را حسین خرازی بر عهده دارد.

{در این} مونتاژ با توجه به چگونگی جبران ضعیف کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی رفع این اشکال صحبت شد. {در این} دیدار سران سپاه پاسداران اجتناب کرده اند ده جهان ملت نیز حضور داشتند. علاوه بر این برآوردی اجتناب کرده اند تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گروه رزم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یگان های ویژه آن تکمیل شد. سرانجام {در این} مونتاژ همراه خود آسانسور تشکیلات رزمی سپاه پاسداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل انواع گروه جدید در قالب تیپ موافقت شد. از هر لحاظ سپاه هم در نبرد خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در نبرد خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در نبرد همراه خود عراق حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید گروه رزمی محکم تری تحمیل می شد.

او برای مثال راهنمایی تشکیل منصفانه لشکر برای تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه لشکر برای خراسان را داد. سرانجام قرار بر این شد کدام ممکن است شخصی آقا محسن این پرونده را پیگیری تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه برسد. بعدها یگان هایی چون تیپ هشتم نجف، تیپ {بیست و هفتم} حضرت رسول، هفتم ولی عصر، چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکم ثارالله، نوزدهم فجر، هفده قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را تشکیل داد. -سوم مهدی. . اسامی فرماندهان پیشنهادی یگان را هم به خاطر دارم.

قرار بود داود کریمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اویسی فرماندهی تیپ ۲۷ تهران را بر عهده بگیرند با این حال بعدها چون قرار بود فرماندهان یگان اصولاً اجتناب کرده اند مناطق عملیاتی انواع شوند، احمد متسالیان را برای یگان انواع کردند. تیپ ۱۷ قم مرتضی الصفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیپ ۱۹ فجر کدام ممکن است اکثر نیروهایش اجتناب کرده اند شیراز بودند به النبی رودکی کدام ممکن است او هم در آبادان محاصره شده بود عرضه گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد در عملیات طریق القدس نزد ما به اینجا رسید.

الرئوفی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدا در جهان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محور دزفول را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرخا بود، فرمانده تیپ هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت سلطه وقت شد. قرار بود ۲ گردان قاسم سلیمانی کدام ممکن است در عملیات راه قدس به ما محول شده بودند در عملیات فتح المبین به یگان ما اعزام شوند با این حال حدود ۱۵ روز مانده به عملیات، قاسم سلیمانی فرمانده ۴۱ شد. تیپ ثارالله . . مدیریت تیپ هشتم نجف نیز به احمد کاظمی واگذار شد.

کاظمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهایش حدود هشت به همان اندازه ده ماه در فیاضیه بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوران محاصره آموزش دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص نیروی دریایی محکم داشتند. واحد او به خوبی کار می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجهز بود. با این حال تیپ ۲۵ کربلا، تیپ ۱۴ امام حسین (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیپ ۸ نجف اجتناب کرده اند استان اصفهان برای نمایندگی در عملیات فتح المبین راه اندازی شدند.

به تماس گرفتن خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک ۶۰۰۰ رزمنده روزی کدام ممکن است هیچ امکاناتی وجود نداشت

وقتی در جاده مقدم مقابل جهان دشمن بودیم، در یک روز واحد تانک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفربرها را به موجود در جهان منتقل می کردیم. ما مجبور شدیم تانک ها را به پایین جاده شخصی منتقل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس از دستگاه را مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی کنیم. جاده دشمن عریض بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات ما کم بود. ما باید یگان هایی را کدام ممکن است به جهان می آمدند در جای صحیح در جاده اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم شخصی مستقر می کردیم.

به سوس رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها به شیخ الشجاع را فراهم کردم. بار کردن وسایل در وانت کار سختی بود کدام ممکن است برادران همراه خود عشق انجام دادند. مجبور شدیم حدود ۵۰۰ وانت مملو اجتناب کرده اند وسایل برقی، ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات را اجتناب کرده اند سوس {به سمت} غرب رودخانه کرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیخ شجاع ببریم. ما در شیخ شجاع هیچ پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوازمی نداشتیم. هیچی نداشتیم آنها قبلاً در آنجا خندق نساخته بودند. صحرا بایر بود.

پیاده ها مجبور بودند در هوای خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرطوب ۱۵ اسفند، {در این} ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردنه ها، روی پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر آسمان، گاهی در چادرهای دوازده نفره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفربر بخوابند. همین جا همراه خود همه گرفتاری ها باید پانزده روز کنار هم قرار دادن می شدیم. نظامی در رودخانه بول ب. مادر. پی ممکن است او را زدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل را اجتناب کرده اند پل به همان اندازه غرب رودخانه آوردیم.

منصفانه آشپزخانه هم کنار هم قرار دادن کردیم. حالا یادم نیست کدام ممکن است او کمپ گذاشت هر دو ما. حدود ۱۹ گردان پیاده، زرهی، از دستگاه، مهندسی، داده ها، تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکات تیپ کربلا {در این} عملیات نمایندگی داشتند. حالا کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنم می گویم آقا گردان نوزدهم در بیابان چگونه تجهیز شد؟

چه کسانی اجتناب کرده اند نیروها همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با حمایت کردند؟! چه امکاناتی برای شیخ شجاع آوردی؟! چی داریم؟! خداوند مرا برکت دهد. آن یک است شوخی نیست. نیازی ندارم شوخی کنم هر دو اغراق کنم. وقتی ۵ بازدید کننده می خواهند برای کسی بیایند، اگر برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست باشند، {صاحب خانه} همه زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک را بسته بندی می تنبل.

هر منصفانه اجتناب کرده اند گردان های ما با بیرون احتساب یگان های پشتیبانی ۳۰۰ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل نیروها ۶۰۰۰ نفر بودند. این اعضای خانواده نیازهای مختلفی به وضو، نماز، امتیازات بهداشتی، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی داشتند. تمام نیازهای آنها نیاز دارند برآورده می شد. حتی وقتی بخواهیم همه را بنوشیم، کار سختی بود.

تانکرها نمی توانستند بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکتور نمی توانست آب را حمل تنبل، چون سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید فوق العاده روی حیله و تزویر بود، با این حال خدا را شکر. آیت الله احسان بخش اجتناب کرده اند ابتدا به در کنار انواع اجتناب کرده اند اهالی رشت برای ما آذوقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذوقه زیادی آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ما کمک کردند. آیت الله طاهری اصفهانی، مشاور امام خمینی، سید علوی، سید حسینی رامشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری علمای اصفهان نیز بخشی اجتناب کرده اند نیازهای ما را تامین کردند. انواع اجتناب کرده اند سالن دادگاه های ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن دادگاه انقلاب اصفهان نیز {در این} امر کمک کردند.

آیت الله احسان بخش اولین امام جمعه ای بود کدام ممکن است حدود سی هر دو چهل وانت برنج، نان، حبوبات، آرد، چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهای تولید دیگری برای ما آورد. به این انجمن پتانسیل ها مشخص شده ما فراهم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ما برطرف شد. خدا از آن آگاه است کدام ممکن است ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای تیپ ۲۵ کربلا مطلقاً هیچ مورد توجه قرار گرفت مادی به مأموریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات نداشتیم. پیش بینی نداشتیم خدا همه عامل را به ما عنایت تنبل. افراد ایران واقعا ما را دوست داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر توانستیم عملیات را همراه خود موفقیت انجام دهیم.

تأمین: فارس

انتهای پیام/۲۳۱


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید