خوب فنجان سنگی ۵۰۰۰ ساله را اختراع کنید


حسینعلی فضلی فرمانده یگان ایمنی میراث زیبایی شناختی استان زنجان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در زنجان اجتناب کرده اند اختراع خوب تأثیر تاریخی در زنجان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: قطعه تاریخی اختراع شده خوب جام سنگی خاکستری رنگ متعلق به جیرفت، کرمان: گذشته تاریخی زیبایی شناختی علمای استان به همان اندازه هزاره سوم پیش اجتناب کرده اند میلاد.

فرمانده یگان ایمنی میراث زیبایی شناختی استان زنجان افزود: نیروهای یگان ایمنی پس اجتناب کرده اند اکتسابی گزارشی مبنی بر ورزش باندی در زمینه قاچاق آثار باستانی در زنجان، پس اجتناب کرده اند انجام خوب کار اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ اصل قضایی منزل متهم را تفتیش کردند. . این امر در نتیجه اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط این قطعه تاریخی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان قیمت کاهش یافته ۲ نفر دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام تاریخی نیز ضبط شد.

فضلی همراه خود تاکید بر اهمیت بناهای تاریخی فرمان ذکر شد: آثار باستانی جزء مهمی اجتناب کرده اند سنت غنی این قلمرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا اجتناب کرده اند مردمان، شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاران تقاضا داریم در صورت تبصره هرگونه رفتار نامشخص همراه خود شماره تلفن ۳۳۰۳۳۳۵۰ تصمیم بگیرند. هر دو یگان ایمنی میراث زیبایی شناختی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شماره تلفن یگان ایمنی میراث زیبایی شناختی ملت را به شماره ۰۹۶۶۲ گزارش دهید.

وی افزود: {افرادی که} جستجو در کسب ثروت اجتناب کرده اند طریق کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی هستند، بدانند کدام ممکن است ماموران ما همراه خود همکاری نیروی انتظامی شهرستان به صورت در یک روز واحد زمانی اماکن تاریخی را رصد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاوشگران غیرمجاز را دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پلیس توجه عرضه می دهند. IOS.” اجتناب کرده اند بین برداشتن.

انتهای پیام/ ۷۳۰۰۵
این را برای صفحه اول اصرار دهید

دیدگاهتان را بنویسید