مونتاژ ای کدام ممکن است رئیس جمهور پس اجتناب کرده اند ۲ دهه برگزار کرد


مقیاس گیری ۲۴» احمد صادقی در سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین مونتاژ علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش اصل شخصی به رویداد هجدهمین سالگرد زلزله بم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز سراسری امنیت در مخالفت با زلزله ذکر شد: زلزله مهیب بم کدام ممکن است در ۵ دی ماه سال ۹۲ رخ داد، یکی اجتناب کرده اند بهترین تلفات قرن همراه خود ۳۳۰۰۰ کشته بود در دنیا درسی بود برای همگان کدام ممکن است ادراک کنند زلزله ممکن است خیلی زود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده دلخراش باشد، این حادثه دردناک مقام معظم مدیریت را بر آن داشت به همان اندازه اصل دهند اصلاحات اساسی در بحث مدیریت فاجعه در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل حوادث غیر مترقبه خوب نهاد مقابله ای بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر به حداقل یک گروه مدیریت فاجعه در ملت شد. این گروه مسئولیت کانون اصلی بر چرخه مدیریت فاجعه را برعهده گرفت، بحث پیشگیری مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه تاکنون امتحان شده کرده {است تا} رویدادهای قبلی را چراغ راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بحرانی را درسی برای بلند مدت قرار دهد، با این حال همچنان مشکلات اساسی {در این} مسیر موجود است. با بیرون تردید ممکن است آسیب های جبران ناپذیری به ملت وارد تدریجی.

وی افزود: پنجم دی ماه فرصتی {است تا} کمبودها، مراقبت نشده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم توافق ها را برطرف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام توان {به سمت} شهری ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن حرکت کنیم. اینجانب شناخته شده به عنوان مشاور افراد شریف ری، تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجریش کدام ممکن است تخصص به سختی در مدیریت فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت ریسک در رزومه کاری شخصی دارم اجتناب کرده اند این منبر برای خاص اطلاعات مهم استفاده می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم مورد توجه قرار گرفت انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی در مدیریت شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی مشکلات را رفع خواهد کرد.

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند رئیس جمهور احترام تشکیل شورای برتر مدیریت فاجعه پس اجتناب کرده اند ۲ دهه تشکیل نشدن همراه خود حضور رئیس جمهور اجتناب کرده اند وزیر احترام برای خروج اجتناب کرده اند شهر برای بیانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند توانمندی های مدیریت فاجعه در تهران، را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم این کار را انجام خواهم داد. اجتناب کرده اند شهردار احترام کدام ممکن است به موضوع مهم مدیریت فاجعه ملاحظه ویژه دارند تشکر می کنم.

وی تاکید کرد: همراه خود ابلاغ قوانین جدید مدیریت فاجعه در سال ۱۳۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن رئیس جمهور، تغییر اصلی ای در قوانین گذاری رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد فوق العاده مهمی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویب مراجع احترام رسید. شورای میهن پرستانه وزیران ستاد فرماندهی مدیریت فاجعه ملت. گروه مدیریت فاجعه همراه خود اقدام مرتب جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محوریت پژوهشکده بلایای خالص اجتناب کرده اند همه آنها تشکر می کنم. تعداد انگشت شماری آیین نامه اجرایی تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراجع ذیربط ابلاغ شد.

صادقی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: کار فوق العاده ارزشمند یکی اجتناب کرده اند آسان ترین کارهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اقدامات زیادی برای یکپارچه این کار ارزشمند انجام شود کدام ممکن است متاسفانه نماد اجتناب کرده اند کندی، توقف کار هر دو مشارکت آن در تنظیم مقامات دارد. وی همراه خود خاص اینکه در کمیته های دولتی به تعویق افتاد، اضافه کرد: اجتناب کرده اند وزیر ملت آرزو می کنم این موضوع را پیگیری تدریجی. اجتناب کرده اند مهمات این قوانین اینجا است کدام ممکن است متأسفانه آیین نامه اجرایی آن به همان اندازه کنون کدام ممکن است باید ظرف شش ماه به تجهیزات ها ابلاغ می شد، پس اجتناب کرده اند ۲ سال رفع نشد. ضمناً اجتناب کرده اند شهردار تهران آرزو می کنم اسناد محلی شهر تهران را بر مقدمه اسناد سراسری تهیه تدریجی. این هم خوب پروژه قانونی است کدام ممکن است مغفول مانده است.

وی افزود: مدیریت فاجعه شهر تهران در درجه سراسری بر عهده وزیر ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین منظر ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه های مدیریت فاجعه سرمایه اجتناب کرده اند توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات سراسری تلقی تبدیل می شود با این حال متأسفانه به هیچ وجه به نتیجه نرسید. ثروتمند شدن.” مراقبت نشده به سهم بودجه مدیریت فاجعه تهران در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نماد اجتناب کرده اند مراقبت نشده نهاد ریاست جمهوری به طور قابل توجهی گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه به این موضوع دارد. توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت واحد مهمترین دستور در مقابله همراه خود فاجعه است.

به آموزش داده شده است یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر تهران، وزیر ملت اخیرا مدیریت فاجعه تهران را به شهردار تهران تفویض کرد. تصمیم جانشینی شهردار تهران به این معناست کدام ممکن است کلیه تجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه تجهیزات های مذکور در قوانین به صورت هماهنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر تذکر مدیریت واحدی به تماس گرفتن شهرداری تهران باشند. جناب آقای زاکانی، جایگزین فوق العاده خوبی برای شهرداری تهران است! این شانس توسط وزیر ملت فراهم شد به همان اندازه اجتناب کرده اند قابلیت اجرایی واحد در شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری نهایت استفاده را ببریم. متعاقباً مورد نیاز است کارگروه های تخصصی کدام ممکن است در ۴ سال قبلی تعطیل شدند بدون در نظر گرفتن سریعتر احیا شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه های همکاری بین دستگاهی اجتناب کرده اند نو طراحی شود.

وی یکپارچه داد: همکارانم در شورای اسلامی شهر نیز باید ملاحظه بیشتری به مدیریت فاجعه در شهر داشته باشند. شناخته شده به عنوان مثال مصوبه آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده سازی سیستم مدیریت فاجعه شهر تهران مصوب ۲۱ مرداد ۱۳۸۳ کدام ممکن است بر مقدمه آن گروه مدیریت فاجعه شهر تهران موظف است انتخاب را به صورت ۲ جانبه بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مبانی، شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات تطبیق دهد. نتیجه اینجا است کدام ممکن است اقداماتی در بخش مدیریت فاجعه در ملت انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت خواستن به اصلاحات، باید موضوعاتی در قالب اصلاح به شهرداری تهران برای کشتی به شورای شهر تهران حاضر شود. ۱۷ سال اجتناب کرده اند این مصوبه می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تعدادی از اصلاح، اتفاق عکس نیفتاده است. مبانی جدید است، شرایط خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع خواستن به بازنگری دارد. پیش نویس این سیستم عملیاتی پاسخ اضطراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلزله تهران کدام ممکن است در سال ۱۳۹۷ تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ شد، همچنان گمشده این سیستم عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نتیجه مانده بود.

صادقی تاکید کرد: آقای زاکانی چون آن است مدیریت شهری به تازگی در سطوح مختلف نمایندگان، شهرداران، رؤسای گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها منصوب شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام اجتناب کرده اند این کلاس ها وظایفی در بخش مدیریت فاجعه دارند کدام ممکن است متاسفانه تصمیم گیری پروژه شده است. . مورد توجه قرار گرفت می کنند، اجتناب کرده اند وظایف قانونی شخصی آگاه نیستند. همراه خود ملاحظه به اصلاحات تحمیل شده در بدنه مدیریت شهری، مورد نیاز است شهردار تهران به آموزش کلیه مسئولان در درجه معاونین فرماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشداری، روسای گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها ملاحظه کافی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های منظمی برای برگزاری بین دستگاهی حاضر دهد. تمرینات علاوه بر این طرفدار تبدیل می شود در انواع مدیران ارشد در ارجاع به شهرداران نواحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی اشرافی، موضوع مدیریت حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه را انتقادی گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند انتصاب، طی گزینه ها به صورت جداگانه ای وظایف مدیران در مواقع فاجعه را بازگشت به شوند. به طور مکرر اقدامات آنها را در زمینه فاجعه تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد کنند.

این عضو شورای شهر تهران یکپارچه داد: آسانسور ساختار گروه پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاجعه شهر تهران، حمایت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین نیروی متخصص اجتناب کرده اند مهمترین اقدامات شهردار تهران شناخته شده به عنوان معاون وزیر ملت در مدیریت فاجعه پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در اسرع وقت انجام شود. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است گروه پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاجعه شهر تهران باید ملاحظه ویژه ای به آن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به این نکته حائز اهمیت است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به چندوظیفه بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف پیش سوراخ بینی شده برای مجموعه مدیریت شهری در بخش مدیریت فاجعه خالص، از محسوس طبقه بندی حیاتی است. به انتخاب های امنیت شهر، محدودیت دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} ملاحظه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کارهای ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمد اکیداً .

وی افزود: بر مقدمه مبانی، مدیریت فاجعه بر عهده این گروه است، لذا طرفدار تبدیل می شود اجتناب کرده اند این نهاد دوری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توان شخصی برای هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت سایر تجهیزات ها در شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری استفاده تدریجی. رزرو خوب سم مهلک برای خوب گروه است. اجتناب کرده اند کارهای بی تأثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه کدام ممکن است {در این} مونتاژ نیازی ندارم به تفصیل به آن است ردیابی کنم باید از نزدیک پرهیز شود.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید