پیروزی تأمل پویا بقا است
بافت می گوید مطمئنا، ممکن است کج هستید. با این حال ادامه دارد هم می توانی به سختی کج راه بروی، به سختی تنبل، رفتار به شکست…

دیدگاهتان را بنویسید