آنزیم جدید تجزیه پلاستیک را به ذرات آسان‌تر بالقوه می‌سازد


آنزیم جدیدی کدام ممکن است محققان اختراع کردند ممکن است پلاستیک های بازیافتی را به مولکول های کودک مورد استفاده قرار گیرد در محصولات جدید تغییر تنبل.

پیش اجتناب کرده اند این، دانشمندان امتحان شده می کردند به همان اندازه پلاستیک های روزمره را همراه خود کمک آنزیم ها اجتناب کرده اند بین ببرند، با این حال اکنون، همراه خود هدف بازیافت پلاستیک های PET به چرخه مالی، محققان آنزیم عکس را یافته اند کدام ممکن است اجازه می دهد بقایای پلاستیک به ذرات کودک تغییر شود.

در سال ۲۰۱۶، محققان ژاپنی البته است آنزیمی اجتناب کرده اند میکرو ارگانیسم ها را پیدا کردند کدام ممکن است ممکن است پلاستیک PET را در عرض تعدادی از هفته هضم تنبل. محققان دانشکده پورتسموث این آنزیم را برای افزایش انجام آن طراحی کردند.

در سال ۲۰۲۰، محققان این آنزیم ها را همراه خود نوع عکس اجتناب کرده اند آنزیم های مهندسی شده مخلوط کردن کردند به همان اندازه خوب ابر آنزیم تحمیل کنند کدام ممکن است در موقعیت به هضم پلاستیک PET همراه خود سرعت شش برابر سرعت اولین آنزیم های خالص است. سرانجام پس اجتناب کرده اند این معنی، مولکول های سازنده پلی اتیلن ترفتالات، اتیلن گلیکول را انتخاب کنید و انتخاب کنید TPA کدام ممکن است برای شخصیت نیز ضرر ساز هستند، باقی می مربوط به. در واقع می توان اجتناب کرده اند اتیلن گلیکول در اشیا تولید دیگری نیز استفاده کرد. با این حال TPA توسط هیچ آنزیمی بردن نمی‌شود، به علاوه کار نمی‌تنبل.

اکنون محققان یک بار دیگر نوع جدیدی اجتناب کرده اند آنزیم به تماس گرفتن TPADO را راه اندازی شد کرده اند کدام ممکن است TPA را هضم می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام برتر دارد. در سرمایه گذاری عکس در تأسیسات تأمین آفتاب الماس در بریتانیا، نیروی کار اجتناب کرده اند اشعه ایکس برای تابش آنزیم برای کارآمدتر کردن آن استفاده کرد. {در این} تحقیق آنها توانستند انجام این آنزیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه هضم TPA را تصمیم گیری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید