خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اداره کل جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ثابت شهرداری تهران، شهر تهران اجتناب کرده اند سال ۹۶ تعطیل است. مانهای شهرهای مهمی مشابه با برج میلاد، آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره مانهای بخش های مهم ۲۲ غنا این مناسبت به مناسبت در سراسر جهان ساعت پایین می پیوندد کدام ممکن است در فینال شنبه ماه مارس هر سال به مدت عالی ساعت {در سراسر} جهان اجتناب کرده اند ساعت ۱:۲ به همان اندازه ۲:۱ برگزار تبدیل می شود.

ساعت پایین عالی مناسبت جهانی است کدام ممکن است توسط صندوق جهانی شخصیت برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی آن خانوار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب‌وکارها چراغ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فراهم می کند {الکتریکی} بی معنی را به مدت عالی ساعت دانستن درباره تأثیرات تنظیمات آب و هوای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به یادآوری استفاده درست اجتناب کرده اند جهان خاموش می‌کنند. نشاط.

ساعت پایین رویدادی است کدام ممکن است همراه خود عالی اندیشه آسان تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین بار توسط روزنامه سیدنی گزارش شد صبح هرالد در سال ۲۰۰۷ راه اندازی شد شد و یک دو.۲ میلیون نفر در سیدنی چراغ‌های بی معنی را خاموش کردند کدام ممکن است باعث شد متنوع اجتناب کرده اند شهرهای تولید دیگری {در سراسر} جهان اجتناب کرده اند این مناسبت حمایت کنند. این اقدام نمادین بهانه ای است برای جلب ملاحظه افراد جهان به وضعیت جو زیست، آموزش جوامع بومی، کاشت درخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب ملاحظه افسران سیاسی به رویدادهای این مناسبت.

در ایران این مناسبت اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۰ همراه خود خاموشی چراغ برج میلاد در تهران برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۹۱ شهرهای بیشتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمانی مشاهیر ملت به این پویش پیوستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از برج میلاد، برج آزادی تهران، پل اصفهان، پل سفید اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان اهواز، چراغ‌های شخصی را نیز خاموش کردند.

بر مقدمه این گزارش؛ همراه خود ملاحظه به اهمیت جلب مشارکت از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توجه کلی در خصوص گرمایش پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم الهام بخش ساکنان به کاهش بلعیدن نشاط، این موضوع به شهرداری های جهان گزارش شده است. امکانات زیست محیطی کدام ممکن است موضوع بی نظیر آنها خاموش کردن آفتاب، قطعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص های مهم جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای شهری احتمالاً است، در قالب مناسبت ساعت پایین در گذشته تاریخی ۵ اسفند ۱۳۹۱ پس اجتناب کرده اند میلاد، ۶ آوریل ۱۴۰۱ در اصل کار قرار دارد.

ساعت پایین ۱۴۰۱ در روز شنبه، ۲۶ آوریل، مصادف همراه خود ۲۶ مارس، اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ به همان اندازه ۲۱:۳۰ به وقت بومی {در سراسر} جهان برگزار تبدیل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید