خواستن ملت به ۱۰ میلیون واحد مسکونی


بر مقدمه ساختار کامل مسکن سالانه خوب میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود. وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اخیرا اجتناب کرده اند خواستن ملت به ۱۰ میلیون واحد مسکونی صحبت کرده است.

مشاوران سالانه حدود ۷۰۰ هزار عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی احساس های فرسوده را تخمین می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران تخمین می زنند کدام ممکن است حداقل به همان اندازه ۱۰ سال بلند مدت باید سالانه خوب میلیون واحد مسکونی ساخته شود. در ساختار کامل مسکن نیز آمده است کدام ممکن است ملت خواستن سالانه به ۱ میلیون واحد مسکونی دارد.

این در حالی است کدام ممکن است در سال های جدیدترین خوب میلیون واحد مسکونی اصلا ساخت نشده است. بالا مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در دهه ۹۰ به سال ۱۳۹۲ گره خورد کدام ممکن است برای ۸۰۹ هزار واحد مسکونی در ملت پروانه مونتاژ صادر شد. با این حال این توسعه در سال های جدیدترین کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۹۵ به بعد ساخت مسکن به ۳۵۰ به همان اندازه ۴۰۰ هزار واحد رسیده است.

همراه خود این جاری، بازار مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در سال قبلی یک زمان کوتاه افزایش یافته است. محمود محمودزاده – معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی – در اواخر دهه ۱۴۰۰ ادعا کرد کدام ممکن است مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۰ هزار واحد مسکونی نوسازی شده است. او وعده داد کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ نهضت غول پیکر مسکن در ملت به وجود خواهد به اینجا رسید.

رستم قاسمی وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اخیرا اظهار داشت: بیش اجتناب کرده اند ۸ میلیون جوان {به دلیل} مشکلات پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف مسکن مجرد مانده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیش اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون خانه جدید در ملت خواستن داریم.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به شروع دانشجویان هر ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان عروسی آنها در ملت، به بیش اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون واحد مسکونی جدید نیازمندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون ۵ میلیون نفر در سامانه جابجایی مسکن گزارش عنوان کرده اند کدام ممکن است اکثر آنها مستاجر هر دو مستاجر هستند. مسکن تا حد زیادی.”

به آموزش داده شده است قاسمی، در راستای جهش ساخت، تصور به سالانه خوب میلیون واحد مسکونی ساخته شود کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲ سوم آن یعنی ۸۶۰ هزار واحد توسط دست مونتاژ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال جدید موارد عرضه داده تبدیل می شود.

به همین دلیل گزارش، مسئولان وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اجتناب کرده اند افتتاح حدود ۴۰ هزار واحد نهضت سراسری مسکن خبر دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه خرداد ماه سال جاری انواع تولید دیگری اجتناب کرده اند واحدهای این ساختار به همان اندازه خرداد ماه به استفاده از می رسد. سال نمایندگی مسکن برای انقلاب اسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید