قیمت تخم مرغ دسترس در بازار – اقتصاد برتر به نرخ مصوب می رسد


اقتصاد برتر

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران اظهار داشت: همراه خود کاهش خوردن تخم مرغ در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان، قیمت این محصول به نرخ مصوب بازار خواهد رسید.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد، رضا سلمی به نقل اجتناب کرده اند وی اظهار داشت: زمزمه های اصلاح تخصیص پول خارجی باعث شده به همان اندازه مرغداران اجتناب کرده اند تهیه خودداری کنند از {به دلیل} شرایط جوی امکان نگهداری آنها در انبارها به همان اندازه ۲۰ روز موجود است. مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران می گوید: در نظر گرفته شده مرغداران مبنی بر افزایش قیمت تخم مرغ بعد اجتناب کرده اند عید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتناع اجتناب کرده اند تهیه باعث نوسانات قیمتی دسترس در بازار شد از توانستیم همراه خود ذخایر صحیح بازار را ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کنیم. افزایش قیمت.

بر مقدمه ادعا پشتیبانی امور دام، خوردن تخم مرغ اجتناب کرده اند ۲۷۰۰ تن به ۲۸۰۰ تن به ۳۲۰۰ تن رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستیم همراه خود ساخت صحیح این کسری را جبران کنیم. در جاری حاضر هر شانه تخم مرغ مربعی همراه خود قیمت ۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت ۴۳ هزار تومان در اختیار خوردن کننده قرار خواهد گرفت. روزانه ۳۲۰۰ به همان اندازه ۳۳۰۰ تن تخم مرغ در ملت ساخت تبدیل می شود کدام ممکن است برابر متداولمصرف {در این} فصل اجتناب کرده اند سال است.

دیدگاهتان را بنویسید