مرغ کیلویی ۸۰ هزار تومان تبدیل می شود؟
به آگاه یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در شرایطی کدام ممکن است همراه خود ضعیف ذخایر استراتژیک ملت مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعات لغو پول خارجی محبوب جبران نخواهد شد، مقامات برای بردن پول خارجی محبوب اقدام کرده است. به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان. حمایت با این حال خوب میلیون تومان.

دیدگاهتان را بنویسید