مقامات در واگذاری معادن هشدار اجباری را انجام نداد


علیرضا بکویترات مشاور شیراز اظهار داشت: مشکلی کدام ممکن است باعث تعطیلی برخی اجتناب کرده اند معادن ملت شده نیمه تعطیل است، از سرمایه گذار فناوری تغییر ماده اولین به محصول بسته شدن را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهد داشت. استخراج زیادی صرف می تنبل.”

معدن

آیه ابدی- علیرضا باکفرات مشاور شیراز در مجلس یازدهم دانستن درباره چرایی تعطیلی نیمی اجتناب کرده اند معادن ملت؟ وی اظهار داشت: متاسفانه در ایران ما قدر معادن گرانبهای شخصی را نمی دانیم.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند توضیحات تعطیلی تقریباً درست متعدد اجتناب کرده اند معادن ملت اینجا است کدام ممکن است به صورت غیراصولی در اختیار بخش شخصی قرار گرفته اند. یعنی در بازتاب برای سوئیچ معادن دقتی نمی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است این گونه واگذاری ها همراه خود رانت در کنار بوده باشد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته عمران شورا تصریح کرد: اگر معادن ملت ما در متعدد اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری قرار داشت، امکان هم در معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند تذکر امنیت کارمندان وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن حاصله به کالا نمی رسید. سنگ معدن. .

باک پریودز علاوه بر این تصریح کرد: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلاتی کدام ممکن است باعث تعطیلی تقریباً درست برخی اجتناب کرده اند معادن در ملت شده اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است سرمایه گذار فناوری تغییر چرخ دنده اولین به محصول بسته شدن را ندارد، قیمت زیادی برای استخراج نخواهد داشت. متعاقباً، اگر بتوانیم چرخ دنده اولین را فرآوری کنیم، خوب ارزش افزوده آن چندین ده افزایش خواهد یافت. {در این} صورت می توان اعلام کردن کرد کدام ممکن است ورزش به صرفه تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن {در این} حالت خارج اجتناب کرده اند حالت نیمه تعطیل خواهند بود.

وی همراه خود ردیابی به قناعت مقامات {در این} زمینه اظهار داشت: مقامات باید معادن تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه تعطیل را اجتناب کرده اند انگشت اشخاص حقیقی خارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خزانه بازگرداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اجتناب کرده اند طریق استیناف معادن را در اختیار واجدین شرایط قرار دهد. مردمان…» {در این} خانه استفاده اجتناب کرده اند مین کمتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از راه است.

وی همراه خود دقیق اینکه همراه خود تخفیف چرخ دنده معدنی، ساخت این چرخ دنده در متعدد اجتناب کرده اند معادن غیراقتصادی تبدیل می شود، افزود: علاوه بر این این، زیرساخت های اجباری برای صادرات چرخ دنده معدنی {وجود ندارد} به منظور که اگر تولیدکننده بخواهد محصول شخصی را صادر تنبل، حمل بار بالاست. قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام عرضه محصول به بازار هدف چندین برابر قیمت تمام شده است.

تأمین: معدنی مگ

دیدگاهتان را بنویسید