پاسخ گروه بسیج گروه پزشکی ملت به ساختار افزایش قابلیت منطقه پزشکی شورای برتر انقلاب باکلاس


گروه بسیج گروه پزشکی کدام ممکن است سال ها در حاضر و حاضر ارائه دهندگان بهداشتی و درمانی در محروم ترین و مرزی ترین مناطق ملت پیشگام {بوده است}، بیش اجتناب کرده اند هر گروه عکس این خواستن را پیش آگهی داده و حساس کرده و به آن است پاسخ داده است. در اسرع وقت به سلامت خواستن دارد و {در این} زمینه ها تاکید دارد.

گروه بسیج گروه پزشکی ملت در نامه ای به رئیس جمهور و اعضای شورای برتر انقلاب باکلاس به ساختار افزایش قابلیت بخش پزشکی پاسخ داد.

محتوای متنی پیام به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن خدا

رئیس جمهور و اعضای افتخاری شورای برتر انقلاب باکلاس
خوش آمدی

ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، اجتناب کرده اند اهتمام و عنایت شورای احترام در بخش سلامت و امتحان شده های صورت گرفته برای ورود بدون در نظر گرفتن بیشتر افراد گران به ارائه دهندگان اسناد احترام تشکر و احترام می نماییم. .

گروه بسیج گروه پزشکی کدام ممکن است سال ها در حاضر و حاضر ارائه دهندگان بهداشتی و درمانی در محروم ترین و مرزی ترین مناطق ملت پیشگام {بوده است}، بیش اجتناب کرده اند هر نهاد عکس این خواستن را پیش آگهی داده و حساس کرده و به آن است پاسخ داده است. نیازهای بهداشتی در فوری ترین زمان بالقوه {در این} زمینه ها مورد تاکید قرار خواهد گرفت، لذا همراه خود ملاحظه به ساختار افزایش قابلیت توسل به منطقه پزشکی کدام ممکن است در مونتاژ بعدی شورای احترام مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت، به ایده ها زیر ردیابی می کنیم:

۱- باید همراه خود حاضر تمامی مولفه های بسته سلامت ۹ تنها دکتر، اما علاوه بر این در زمان جاری و ۹ همراه خود طرحی کدام ممکن است ساده بعد اجتناب کرده اند ۱۴ سال متخصص را افزایش دهد، نسبت به تعمیر محرومیت اجتناب کرده اند ارائه دهندگان درمانی اهتمام ورزید. .

۲- در حالی کدام ممکن است {به دلیل} زیرساخت های ناکافی و عدم اجرای مناسب سیستم ارجاع، انواع زیادی اجتناب کرده اند اسناد احترام کلی کشورمان اجتناب کرده اند دایره حاضر ارائه دهندگان بهداشتی خارج شده و همراه خود تعمیر سبدها و تحمیل شرایط مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند توانمندی های هولناک شخصی برای هر این سیستم بلندمدت تا حد زیادی اقدام می کنند. فاصله انتخاب دارد

۳- بی شک همراه خود حضور اسناد احترام در جاده اول معامله با در سیستم ارجاع، بافت عدم ورود در اسرع وقت به دکتر متخصص و همراه خود از گرفتن مبانی و شرایط و پیش نیازها شکسته نشده تحصیل در دستیاری، ضعیف دکتر متخصص، به همان اندازه ۴ سال. بلند مدت خاص می تواند و نیازی به حاضر منصفانه ساختار بحث برانگیز همراه خود نتایج مبهم برای چهارده سال بلند مدت نخواهد بود.

۴- افزایش قابلیت کلیه تخصص های پزشکی با بیرون توقف بوده و طی سال های قبلی به طور مشترک {انجام شده} است، با این حال افزایش ناگهانی توانمندی های پزشکی در عین مخالفت تمامی مشاوران و ارگان های مربوطه، تنها تضمین کننده افزایش ورود نیست. عدم توسل به ارائه دهندگان بهداشتی کدام ممکن است در نتیجه مجازات ها و مسائل انتقادی می تواند.

۵- جایگاه رفیع این شورای مهم ایجاب می تنبل کدام ممکن است بر ایده سند این سیستم کامل آموزشی ملت، ورود افراد به ارائه دهندگان سلامت به صورت منصفانه بسته مناسب در اسرع وقت ارتقاء یابد و کت و شلوار همراه خود آن قابلیت داروها افزایش یابد. . قابلیت آموزشی مقامات و سایر اجزای بسته سلامت. زیرساخت های شخصی را می طلبد و انواع و انواع آن را به تجهیزات های اجرایی در کنترل پاسخگو می تنبل.
توفیق این شورا و اعضای احترام آن را در انجام وظایف خطیر اجتناب کرده اند خداوند متعال خواستاریم.

گروه بسیج گروه پزشکی ملت

دیدگاهتان را بنویسید