چه شد کدام ممکن است بودایی ها به افغانستان آمدند؟
۲ سال پیش دره بامیان در افغانستان به خاطر ۲ مجسمه عظیم بودا معروف بود. «سالسال» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شمامه» ۲ شناسایی ۲ مجسمه است کدام ممکن است بازگشت به دوران تسلط بوداییان بر این قلمرو است.

دیدگاهتان را بنویسید