کاخ سفید: ما در مذاکرات وین پیشرفت زیادی داشته ایم/ ادامه دارد مسائلی موجود است
مشاور ایمنی سراسری بایدن: ادامه دارد امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی موجود است کدام ممکن است باید انجام شود. ما در جستجوی یک نتیجه دیپلماتیک هستیم کدام ممکن است بار تولید دیگری این سیستم هسته ای ایران را محدود تنبل.

دیدگاهتان را بنویسید