آزار کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان خاموش را انتقادی بگیرید!
رفتارهایی مربوط به توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر شناخته شده به عنوان تنبیه جسمی تأثیر آموزش داده شود عقب کشیدن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهایی مربوط به آزار عاطفی کدام ممکن است هیچ تأثیر آنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامرئی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه فوق العاده مخربی ندارد بی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا مبتلا تبدیل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید