اختصاص امکانات توقف عادت دختران در تهران – خبرگزاری مهر اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی زاده با ردیابی به بازسازی وسط شفاک به وسط تخصصی ماده ۱۶ ویژه دختران معتاد در تهران، اظهار داشت: نزدیک به اینکه امکانات ماده ۱۶ در تهران نیازمند تجهیزاتی هستند تا بتوانند ارائه دهندگان درست حاضر کنند. شهرداری با تهران موافقت کرد تا از کیت می خواست این امکانات را تامین تدریجی.

وی افزود: بر مقدمه این انتخاب شهرداری تهران اجتناب کرده اند این امکانات در تامین زیرساخت های می خواست اعم اجتناب کرده اند آبرسانی یا آشپزخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید… حمایت کرده {است تا} بتوانند با تمام توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان کار شخصی را انجام دهند.

معاون شهردار تهران با خاص اینکه همه این کارها با همکاری تشکل های فعلی در کمپ اجتماعی انجام تبدیل می شود، شکسته نشده داد: کانون ویژه توقف عادت بانوان باشید. توسعه اجرای این ساختار ترسیم شد تا مجموعه «الندره» سپاه گزینه داشته باشد {در این} واحدها وسط ماده ۱۶ تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبان دختران معتاد توقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور محله باشد.

وی اظهار داشت: اردوگاه شفاک کدام ممکن است قبلا ماده ۱۶ بود نیز به وسط تخصصی بانوان تغییر شده است.

توکلی زاده با ردیابی به قابلیت امکانات توقف عادت دختران معتاد در تهران، اظهار داشت: نزدیک به اینکه قابلیت تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های می خواست در بخش دختران کم بود، با ایجاد این ۲ وسط با تحمیل زیرساخت های فوق العاده صحیح با کار تخصصی به پایان رسید. کار {در این} معنی.» اجتماعی شدن، توقف سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش مرحله پیش سوراخ بینی شده {در این} معنی، معتادان را قادر می سازد تا به محله بازگردند.

وی علاوه بر این خاص کرد: گلخانه خاوران نیز به وسط ماده ۱۶ تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بچه ها یا سالمندانی کدام ممکن است قابل سوئیچ به امکانات تولید دیگری با ماده ۱۶ نیستند ارائه دهندگان حاضر می تدریجی.

معاون امور اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی شهرداری تهران با خاص اینکه تاکنون مرکزی {برای حفظ} این قشر در تهران {وجود ندارد}، تایید کرد: بر مقدمه این سیستم ریزی های {انجام شده} ۲ وسط تخصصی برای نوجوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت پذیرش فکر شده است. به مراکزی کدام ممکن است دارند ماده ۱۶، در تهران تحمیل تبدیل می شود.

به مشاوره وی؛ اقدامات قانونی برای اخذ مجوزهای قانونی برای این ۲ وسط {انجام شده} است. ساختمان در آنجا بر مقدمه الگوی مورد تایید گروه بهزیستی، دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی در جاری انجام است.

توکلی زاده اظهار داشت: تاکنون نزدیک به پنج هزار معتاد متجاهر را مخلوط آوری کرده ایم. می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ به امکانات ماده ۱۶ جهت انجام سطوح خروج، پاکسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور محله.

دیدگاهتان را بنویسید